Aktualności

Lato w pracy czyli obowiązki pracodawcy w trakcie upałów

Lato w pracy czyli obowiązki pracodawcy w trakcie upałów

W wydanym niedawno oficjalnym komunikacie PIP zwraca uwagę na szereg obowiązków pracodawców związanych z wysoką temperaturą w miejscu pracy. Przypomnieć należy, że na każdym pracodawcy spoczywa generalny obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten powinien być realizowany biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne związane z danym miejscem i stanowiskiem pracy, a te mogą zmieniać się w trakcie zatrudnienia, chociażby mając na względzie porę roku i aktualne warunki pogodowe.

Gdy temperatura powietrza w miejscu pracy znacznie wzrasta, przede wszystkim pracodawca obowiązany jest  zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Obowiązek ten uszczegóławiany jest w przepisach Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) zgodnie z którym, obowiązek zapewnienia napojów przez pracodawcę dotyczy osób zatrudnionych przy pracach na otwartej przestrzeni, jeśli temperatura otoczenia przekracza 25 stopni C oraz stanowisk, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C. Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej, zimne i w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Należy tu zaznaczyć, że przepisy nie przewidują możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom płynów do picia w inny sposób, np. przez wypłacanie pracownikom w zamian ekwiwalentu pieniężnego. Istotne jest zatem, by napoje dla pracowników były rzeczywiście dostępne.

W przypadku osób wykonujących prace brudzące w wysokiej temperaturze, pozbawionych dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy związanym z typowo letnią aurą, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.), jest obowiązek obniżania temperatury w miejscu pracy poprzez wyposażenie okien i świetlików w odpowiednie urządzenia, np. w żaluzje i rolety, eliminujące nadmierne nasłonecznienie stanowisk pracy. Należy przy tym zadbać, aby okna i świetliki były wyposażone w urządzenia pozwalające na ich łatwe i bezpieczne otwieranie z poziomu podłogi oraz w urządzenia pozwalające na utrzymanie otwieranych części w pożądanym położeniu. Z kolei pracodawcy, którzy wyposażyli miejsce pracy w klimatyzację powinni zadbać o jej sprawność oraz regularne odgrzybianie i czyszczenie.

Szczególna ochrona przed wysokimi temperaturami powinna zostać zagwarantowana pracownikom młodocianym. Należy pamiętać, że praca młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza 65% jest zakazana.

Na koniec należy wspomnieć, że brak realizacji wyżej wymienionych obowiązków przez pracodawcę może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Podstawowy obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zawsze powinien być rozpatrywany biorąc pod uwagę aktualne warunki panujące w miejscu pracy. Z tego względu, pracodawcy powinni reagować na każdą zmianę warunków w jakich świadczona jest praca, także tych pogodowych. Wysokie temperatury powietrza w letnich miesiącach aktywują nowe obowiązki podmiotów zatrudniających, które mają na celu nie tylko zagwarantowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także polepszenie stanu psychofizycznego oraz wydajność pracowników, co zawsze leży w interesie pracodawcy.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa