Aktualności

Likwidacja spółki z o.o.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form działalności gospodarczej w Polsce. Powstanie, funkcjonowanie oraz likwidacja tej formy działalności gospodarczej uregulowane są w Kodeksie spółek handlowych.

Otwarcie likwidacji

Zakończenie działalności spółki najczęściej wynika z woli jej wspólników. W przypadku gdy zdecydują oni o zakończeniu działalności spółki, podejmują stosowną uchwałę o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta stanowi podstawę do otwarcia procesu likwidacji spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być również rozwiązana m.in. w przypadku zaistnienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, przeniesieniu siedziby spółki za granicę, ogłoszenia upadłości spółki a także w niektórych wypadkach na mocy wyroku sądu.

Likwidatorzy

Likwidatorami spółki stają się członkowie jej zarządu, chyba że postanowienia umowy spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Co do zasady likwidatorzy mogą być również odwołani na podstawie uchwały wspólników. Likwidator spółki jest odpowiedzialny za przeprowadzenie całego procesu jej likwidacji.

Zgłoszenie likwidacji spółki

Przeprowadzenie procesu likwidacji wymaga zgłoszenia do odpowiedniego sądu rejestrowego. Zgłoszeniu podlegają:

  • otwarcie likwidacji spółki,
  • nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy,
  • sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie zmiany w tym zakresie.

Jednocześnie, otwarcie likwidacji podlega także ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie likwidacji wiąże się także z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności względem spółki likwidowanej w terminie trzech miesięcy od zatwierdzenia

Przebieg likwidacji

W trakcie trwania procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i dalej upłynnić majątek spółki. Spółka w likwidacji może podejmować nowe interesy tylko wtedy, gdy są one potrzebne do ukończenia innych trwających już spraw.

Podział majątku

Po zakończeniu wszystkich spraw spółki oraz zaspokojeniu wierzycieli majątek spółki podlega spieniężeniu. Podział majątku likwidowanej spółki pomiędzy jej wspólników dokonywany jest najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia otwarcia likwidacji spółki i wezwania wierzycieli. Majątek dzielony jest między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że co innego stanowi umowa spółki.

Zakończenie likwidacji

Zgromadzenie wspólników zatwierdza sprawozdanie likwidacyjne spółki sporządzane na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. O rozwiązaniu spółki likwidator zawiadamia właściwy urząd skarbowy przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.

 

Długość procesu likwidacji spółki zależy przede wszystkim od wielkości likwidowanej spółki i sprawności działania likwidatorów. Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa