Aktualności

Mediacja

Ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw wyraźnie promują postępowanie mediacyjne jako alternatywę dla procesu sądowego. Głównymi zaletami mediacji są szybkość i taniość tego postępowania – mediacja nie wymaga bowiem uiszczenia opłaty sądowej, która co do zasady wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (nie więcej jednak niż 100.000 zł).

Cechy mediacji

Mediacja jest dobrowolna. Może być prowadzona w oparciu o orzeczenie sądu lub na podstawie zapisu umowy łączącej strony sporu. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Sąd kierując strony do mediacji wyznacza czas jej trwania, który to nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Mediator

Mediatorem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych. Mediatorem nie może być jednak sędzia sprawujący swoje obowiązki. Może nim natomiast być sędzia w stanie spoczynku. Mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedział się w trakcie prowadzenia mediacji.

Przebieg postępowania

Mediator może zapoznać się z zawartością akt sądowych, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę. Następnie, mediator wyznacza datę i miejsce spotkania, z każdą ze stron lub z obiema naraz. Mediator prowadzi postępowanie w sposób prowadzący do zawarcia ugody, w tym także poprzez zachęcanie stron do formułowania wzajemnych propozycji ugodowych. Strony nie są jednak zobowiązane do jej zawarcia. Mediacja może zostać przerwana w każdym czasie jeśli choćby jedna ze stron nie podtrzyma woli na jej kontynuację. Niemniej jednak w przypadku osiągnięcia porozumienia spisywana jest ugoda. Protokół mediacji przekazywany jest do sądu wraz z treścią zawartej ugody.

Zatwierdzenie i wykonalność ugody

Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd na wniosek zainteresowanej strony stwierdza jej wykonalność. Sąd odmówi jej zatwierdzenia, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa lub jest niezrozumiała w swojej treści.

Jeżeli ugoda nadaje się do egzekucji, sąd nadaje jej klauzulę wykonalności. Tak zatwierdzona ugoda stanowi tytuł wykonawczy.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa