Aktualności

Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

Art.  36 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (dalej: pgg)   przewiduje możliwość przeniesienia koncesji na inny podmiot. Rozwiązanie to jest przy tym dopuszczalne pod warunkiem, że przeniesieniu koncesji nie sprzeciwia się interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin. Wszczęcie postępowania w przedmiocie przeniesienia koncesji następuje na wniosek podmiotu, który ubiega się o to przeniesienie. Właściwy organ administracyjny dokonuje przeniesienia koncesji w drodze decyzji administracyjnej, wydanej zawsze za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja.

Podmiot na który koncesja zostaje przeniesiona musi spełniać ustawowo określone wymagania przewidziane przepisami o podejmowaniu działalności gospodarczej. Ponadto, podmiot taki musi:

  • wyrazić zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji;
  • w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykazać się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw;
  • w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykazać się prawem do korzystania z informacji geologicznej;
  • wykazać, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia koncesji są przedsiębiorca oraz podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji. Nie można jednak wykluczyć udziału w takim postępowaniu również organizacji społecznej.

Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy pgg. Wśród tych decyzji wskazać należy na wszelkie decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczną, decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych czy też decyzje zatwierdzające plan ruchu zakładu górniczego. Fundusz likwidacji zakładu górniczego co do zasady nie przechodzi bezpośrednio na rzecz nabywcy. Nabywca koncesji musi zatem fundusz taki utworzyć jeszcze przed przeniesieniem koncesji.

Jak wskazuje się w doktrynie, w ramach postępowania zmierzającego do przeniesienia koncesji niedozwolone są jakiekolwiek zmiany warunków koncesji np. czasu jej trwania, dodatkowych obowiązków przedsiębiorcy, zasięgu obszaru lub terenu górniczego lub rozszerzenie je złoża o inne kopaliny. Decyzja o przeniesieniu koncesji na rzecz innego podmiotu jest decyzją związaną. Oznacza to, że organ administracyjny ma obowiązek przeniesienia koncesji na rzecz  innego podmiotu, jeśli spełnione zostaną wszystkie wymagania określone w regulacji art. 36 pgg.

Należy jednak również pamiętać o wprowadzonych przez ustawodawcę w ww. art. 36 pgg ograniczeniach możliwości przejścia praw do koncesji dotyczących kopalin objętych własnością górniczą, które to ograniczenia zostaną szczegółowo przedstawione w kolejnym artykule.Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa