Aktualności

Najważniejsze proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Najważniejsze proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (dalej: p.g.g.) oraz niektórych innych ustaw przewidziano szereg istotnych zmian dotychczas obowiązujących rozwiązań prawnych. Do najważniejszych niewątpliwie należy zaliczyć:

1) przyjęcie regulacji prawnych, z których wynika, że działalność w podziemnej trasie turystycznej stanowi odrębny rodzaj działalności regulowanej ustawą.

Proponowane rozwiązanie znalazłoby odzwierciedlenie przede wszystkim w regulacji art. 1 p.g.g., art. 6 p.g.g.(poprzez wprowadzenie definicji legalnej pojęcia „podziemna trasa turystyczna”) oraz w nowym rozdziale VIa p.g.g. zatytułowanym „Podziemne trasy turystyczne”.

2) projekt zakłada rozszerzenie katalogu złóż kopalin objętych własnością górniczą, przysługującą Skarbowi Państwa (o których mowa w art. 10 ust. 1 p.g.g), poprzez włączenie do niego bursztynu.

Zaproponowane zmiany pozwolą na przeniesienie obowiązków związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie bursztynu na Ministra Środowiska.

3) dodanie do zapisów ustawy szereg sankcji zarówno o charakterze karnym, jak i administracyjnym, mających na celu eliminację nielegalnej eksploatacji bursztynu.

4) doprecyzowanie przepisów dotyczących dowodów dołączanych do wniosku koncesyjnego.

W projekcie zawarto propozycję rozwiązania polegającego na umożliwieniu przedłużenia wygasających koncesji na wydobycie węglowodorów na podstawie jedynie przedłożonego do organu koncesyjnego oświadczenia przedsiębiorcy, że ubiega się on o prawo do nieruchomości niezbędnej mu do kontynuowania działalności wydobywczej. Natomiast w przypadku wszystkich nowych koncesji (wszystkie kopaliny) przyjęto rozwiązanie, w którym organ koncesyjny otrzyma dowody (bardziej wiarygodne niż tylko oświadczenie przedsiębiorcy), że właściciel nieruchomości posiada wiedzę, iż przedsiębiorca ubiega się o prawo do jego nieruchomości, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność koncesyjna.

5) doprecyzowanie przepisów dotyczących koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i na podziemne składowanie odpadów.Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa