Aktualności

Nowelizacja KPA - 1 czerwca 2017 roku

Od dnia 1 czerwca 2017 roku w życie wchodzą nowe przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowelizacja przepisów ma doprowadzić przede wszystkim do szybszego załatwiania spraw. Nowe przepisy mają także na celu zrewidowanie dotychczasowej relacji pomiędzy organem, a stroną postępowania poprzez wprowadzenie bardziej partnerskich relacji. Kolejnym istotnym aspektem nowelizacji jest także zmiana w zakresie wymierzania kar administracyjnych.

Szybsze załatwianie spraw

Realizacji tego celu mają służyć przede wszystkim takie instytucje jak milczące załatwienie sprawy przez organ czy postępowanie uproszczone, w którym strona ma szansę otrzymać decyzję w krótszym niż zwykle czasie. Niezwykle ciekawym instrumentem wydaje się być także ponaglenie, które można wnieść jeśli organ działa opieszale lub nie przestrzega terminu. Ponadto, strona która chciałaby maksymalnie przyspieszyć wydanie decyzji ostatecznej, będzie uprawniona do zrzeczenia się odwołania.

Relacje partnerskie

Nowelizacja wprowadza możliwość przeprowadzenia mediacji pomiędzy stroną a organem. Dodatkowo, organy administracji publicznej nie mogą bez uzasadnionej przyczyny odstąpić od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Kary administracyjne

W świetle nowych przepisów, organ przy wymiarze kary zobowiązany będzie do uwzględnienia w jej wysokości okoliczności sprawy np. wagi naruszenia prawa, uprzedniego ukarania za to samo zachowanie czy warunki osobiste strony. Do tego dochodzi także obligatoryjne odstąpienie od wymierzenia kary gdy zajdzie choćby jedna ze wskazanych w ustawie przesłanek, tj.: waga narusznenia jest znikoma a strona zaprzestała zachowania lub strona za to samo zachowanie została już ukrana. Nowelizacja wprowadza także 5-letni okres przedawnienia orzeczenia kary oraz jej wykonania.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa