Aktualności

Nielegalne wydobycie kopaliny

02.12.2016

| Michał Dudkowiak

| Górnictwo

Prawo górnicze i geologiczne zastrzega wydobycie kopaliny dla podmiotów które uzyskały odpowiednią koncesję wydobywczą. W praktyce okazuje się, iż kopaliny często  wydobywane są albo z rażącym naruszeniem warunków koncesyjnych albo w ogóle bez koncesji przez podmioty do tego nieuprawnione. 

Jakie to rodzi konsekwencji z punktu wiedzenia prawa górniczego ?

Zgodnie z ustawą prawo górnicze i geologiczne:

  • działalność wykonywana z rażącym naruszeniem warunków o podlega tzw. opłacie dodatkowej,
  • działalność wykonywana bez wymaganej koncesji podlega opłacie podwyższonej.

Opłaty co do zasady obciążają osoby wydobywające kopaliny. Decyzja w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych za wydobycie nie może zostać wydana po upływie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające jej wydanie. 

Ryzyko obciążenia opłatami obciąża również właściciela nieruchomości albowiem zgodnie z przepisami prawa górniczego w przypadku braku podmiotu „wydobywającego“ stroną postępowania jest właściciel nieruchomości albo inna osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona ta działalność lub roboty geologiczne. 

Nasi prawnicy (adwokaci) — specjaliści z zakresu prawa górniczego doradzają oraz reprezentują w sprawach z zakresu nieleganego wydobywania kopalin. 

Zapraszamy do zapoznania się praktyką prawa górniczego naszej Kancelarii.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa