Aktualności

Nieruchomości: Nowa ustawa deweloperska – sprzedaż nieruchomości bez hipoteki

Nieruchomości: Nowa ustawa deweloperska – sprzedaż nieruchomości bez hipoteki

Uchwalona w dniu 30 czerwca 2021 roku nowa ustawa deweloperska przewiduje szereg istotnych zmian w relacjach deweloper – klient. Jedna z nich dotyczy nabywania przez klientów praw do nieruchomości (lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych) bez obciążeń hipotecznych zabezpieczających zobowiązania dewelopera.

W sytuacji, gdy nieruchomość, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie jest obciążona hipoteką (np. na rzecz banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie) deweloper jest zobowiązany posiadać zgodę wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe nabycie przez klienta nieruchomości (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, nieruchomości gruntowej z budynkiem) lub co najmniej zobowiązanie wierzyciela hipotecznego do udzielenia takiej zgody po wpłaceniu przez klienta pełnej ceny za nabywaną nieruchomość. Oświadczenie wierzyciela hipotecznego stanowić będzie obligatoryjny załącznik do umowy deweloperskiej.

Niespełnienie powyższego obowiązku przez dewelopera uprawnia klienta do odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia. Ponadto osoba reprezentująca dewelopera podlegać będzie karze grzywny w przypadku niewykonania tego obowiązku.

Wprowadzone zmiany mają zapewnić nabywcy nieruchomości większą ochronę poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której klient finalnie nabywa nieruchomość obciążoną hipoteką na rzeczy wierzyciela dewelopera.

Nowa ustawa deweloperska wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa