Aktualności

Nieruchomości: Nowelizacja prawa budowlanego – prostsza przebudowa obiektów komercyjnych

Nieruchomości: Nowelizacja prawa budowlanego – prostsza przebudowa obiektów komercyjnych

Wchodząca w życie w dniu 19 września 2020 roku nowelizacja Prawa budowlanego zmienia katalog inwestycji, dla których będzie lub nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie budowy lub robót budowlanych. Jedną ze zmian jest zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przebudowy budynku, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Umożliwi to np. wykonywanie przebudowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych lub biurowców bez formalności związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, co było zwykle praktyką w tego rodzaju obiektach, m. in. z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

W nowym stanie prawnym obowiązującym od 19 września 2020 roku, przebudowa lokalu w dużych obiektach komercyjnych np. adaptacja lokalu na potrzeby obiektu gastronomicznego nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia na budowę.
Z pewnością skróci to okres wykonywania prac adaptacyjnych i umożliwi wielu najemcom szybsze otwarcie najętej powierzchni.

Z drugiej strony nadal konieczne będzie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania w sytuacji, gdy planowana przebudowa budynku lub jego części wiązać się będzie z zasadniczą zmianą warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, warunków zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska bądź zmianą wielkości lub układu obciążeń.

W sytuacji, gdy zmiana sposobu użytkowania zmieni warunki bezpieczeństwa pożarowego, do zgłoszenia takiej zmiany należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ponadto nadal wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę dla każdej przebudowy obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków. Natomiast w sytuacji obiektów znajdujących się na obszarze wpisanych do rejestru zabytków, każda przebudowa wymagać będzie uprzedniego zgłoszenia robót budowlanych. Do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Oznacza to, że wykonywanie prac adaptacyjnych w obiektach objętych ochroną konserwatorską nadal będzie wymagać uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę, ewentualnie zgłoszenia robót.

Chcesz wiedzieć więcej na temat inwestycji w obiektach komercyjnych w Polsce? Skontaktuj się z naszą Kancelarią.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa