Aktualności

Nieruchomości: Ochrona praw konsumenta w umowach o roboty budowlane

Nieruchomości: Ochrona praw konsumenta w umowach o roboty budowlane

W mniemaniu wielu firm budowlanych umowa o roboty budowlane z konsumentem może zawierać takie same zapisy jak umowa z klientem przedsiębiorcą. Nic bardziej mylnego. Ustawa o prawach konsumenta z 30.05.2014 implementująca postanowienia Dyrektywy nr 2011/83/UE z dnia 25.10.2011, w przeciwieństwie do przepisów samej Dyrektywy, nie zawiera przepisu wyłączającego jej zastosowanie o umów o roboty budowlane.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta, jej przepisów nie stosuje się do:

  1. umów dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości,
  2. do umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie),
  3. umów dotyczących usług finansowych z wyjątkiem umów dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość, do których stosuje się niektóre przepisy ustawy.

Oznacza to, że przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę o roboty budowlane powinien między innymi:

  • wypełniać określone w ustawie obowiązki informacyjne wobec konsumenta dotyczące praw i obowiązków stron umowy;
  • udzielać odpowiedzi na reklamacje konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania pod rygorem uznania reklamacji za uwzględnioną;
  • przestrzegać prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez konsumenta w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn i ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem obowiązku zapłaty za prace wykonane przez wykonawcę robót budowlanych do dnia odstąpienia od umowy pod warunkiem, że przedsiębiorca budowlany rozpoczął realizację robót przed upływem terminu odstąpienia od umowy na wyraźne żądanie konsumenta.

Co istotne, konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta (nawet jeśli wprowadzone do umowy z inicjatywy lub za zgodą konsumenta) będą uznane za nieważne, a w ich miejsce zastosowanie znajdą przepisy ustawy.

Ponadto nieprzestrzeganie przez przedsiębiorcę budowlanego przepisów ustawy o prawach konsumenta, np. poprzez stosowanie wzorca umowy zawierającego postanowienia sprzeczne z tą ustawą, może narazić przedsiębiorcę na ryzyko kontroli i sankcji ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie przygotowania lub weryfikacji umowy o roboty budowlane, także pod kątem zgodności z przepisami chroniącymi konsumentów? Skontaktuj się z nami.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa