Aktualności

Nieruchomości: Przedstawiciel podatkowy spółki nieruchomościowej w Polsce

Nieruchomości: Przedstawiciel podatkowy spółki nieruchomościowej w Polsce

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku ustawa o podatku CIT nakłada na spółki nieruchomościowe obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Wspomniany obowiązek dotyczy spółek, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego wiąże się z nałożeniem na spółki nieruchomościowe obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu zbycia praw udziałowych lub tytułów uczestnictwa w spółkach nieruchomościowych.

Obowiązkiem przedstawiciela podatkowego jest bowiem wykonywanie praw i obowiązków płatnika w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej. Co więcej, przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej.

Przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Podmiot ustanawiany przedstawicielem podatkowym powinien spełniać następujące warunki:

  • ma siedzibę lub zarząd albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przez ostatnie 24 miesiące nie posiadał zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach;
  • przez ostatnie 24 miesiące nie został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego; w przypadku przedstawicieli podatkowych niebędących osobami fizycznymi, wspomniany wymóg niekaralności dotyczy wspólników spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej lub członków organów zarządzających, osób prowadzących księgi rachunkowe;
  • jest uprawniony do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego może nastąpić na mocy pisemnej umowy określającej co najmniej:

  • nazwy stron umowy oraz ich adresy i dane identyfikacyjne na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego z tytułu zbycia praw udziałowych lub tytułów uczestnictwa w spółce nieruchomościowej;
  • oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, o spełnieniu przez niego ustawowych warunków przewidzianych dla przedstawiciela podatkowego;

Ustawa o podatku CIT określa jedynie minimalną, wymaganą treść umowy ustanawiającej przedstawiciela podatkowego. W praktyce obrotu tego rodzaju umowy powinny określać także inne istotne kwestie takie jak wynagrodzenie przedstawiciela podatkowego, wzajemne obowiązki informacyjne czy odpowiedzialność odszkodowawcza w razie naruszenia przez jedną ze stron przepisów umowy lub ustawy o CIT.

Obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego nie stosuje się do spółek nieruchomościowych podlegających w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W przypadku niedopełnienia obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego, spółka nieruchomościowa podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa