Aktualności

Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza zakaz wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza zakaz wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

W uchwale z dnia 26 lutego 2021 roku wydanej w sprawie o sygn. III CZP 23/20 Sąd Najwyższy wypowiedział się kwestii dopuszczalności ustanowienia hipoteki przymusowej obciążającej majątek dłużnika po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że przepis art. 246 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, stosuje się także do hipoteki przymusowej. Przywołany przepis stanowi, że niedopuszczalne jest obciążenie majątku dłużnika hipoteką po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego.

Oznacza to, że co do zasady wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego będzie niedopuszczalny. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy:

  • rada wierzycieli zezwoli na obciążenie majątku w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem (np. w razie potrzeby zabezpieczenia spłaty kredytu zaciąganego w trakcie restrukturyzacji) (art. 129 ust. 1 pkt. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) lub
  • jeżeli wniosek o wpis hipoteki został złożony co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania (art. 246 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego).

Zakaz wpisu hipoteki przymusowej dotyczy także hipoteki przymusowej ustanowionej jako zabezpieczenie roszczeń w trybie art. 730 i art. 7301 Kodeksu postępowania cywilnego.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa