Aktualności

Nieruchomości: Spółka nieruchomościowa w nowelizacji ustawy o CIT

Nieruchomości: Spółka nieruchomościowa w nowelizacji ustawy o CIT

Planowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje nałożenie dodatkowych obowiązków podatkowych na spółki nieruchomościowe.

Nowelizacja definiuje spółkę nieruchomościową jako podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Zgodnie z planowanymi zmianami na spółce nieruchomościowej będzie spoczywał obowiązek pobrania i zapłaty należnego podatku z tytułu zbycia udziałów lub akcji w tej spółce. To samo dotyczyć będzie zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, a także zbycia tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze (np. w funduszach inwestycyjnych).
W powyższych przypadkach spółka nieruchomościowa będzie zobowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, 19% podatek od dochodu z tytułu zbycia udziałów, akcji lub praw w spółce nieruchomościowej. Wspomniany obowiązek dotyczyć będzie transakcji, w których co najmniej jedną ze stron transakcji  jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadanie spółce nieruchomościowej statusu płatnika podatku dochodowego oznacza, że taka zarząd takiej spółki będzie musiał ściśle kontrolować wszystkie transakcje prawami udziałowymi w tej spółce i dokładnie ustalić wysokość uzyskanego dochodu przez wspólnika takiej spółki w celu obliczenia kwoty należnego podatku. Z pewnością w przypadku wielu spółek realizacja tego obowiązku będzie bardzo utrudniona, a nawet niemożliwa (np. w razie zbycia akcji na okaziciela).

W przypadku nieposiadania przez spółkę nieruchomościową informacji o kwocie transakcji, podatek należny ustala się w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułu uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze.

W sytuacji, gdy spółka nieruchomościowa nie posiada siedziby lub zarządu na terenie Polski, zobowiązana będzie ustanowić przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel podatkowy będzie wykonywać obowiązki płatnika w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej. Będzie też odpowiadać solidarnie ze spółką za zobowiązanie podatkowe rozliczane w imieniu i na rzecz tej spółki. Jeżeli zagraniczna spółka nieruchomościowa nie ustanowi przedstawiciela podatkowego w Polsce podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.

Projektowane zmiany dotyczące spółki nieruchomościowej spotkały się z powszechną krytyką, gdyż w nieuzasadniony sposób przerzucają na spółkę nieruchomościową obowiązki płatnika oraz ryzyko nieściągalności podatku ze strony nierzetelnego lub niewypłacalnego zbywcy praw udziałowych. Co więcej, planowane zmiany rzutować będą również na stronę kupującą udziały lub akcje w spółce nieruchomościowej. W jej interesie będzie bowiem dokładne zbadanie sytuacji sprzedającego oraz zabezpieczenie zapłaty należnego podatku do rąk spółki-płatnika, aby nie narazić samej spółki na konieczność sfinansowania należnego podatku z własnych środków spółki.

Chcesz wiedzieć więcej na temat transakcji udziałami w spółkach nieruchomościowych? Skontaktuj się z nami.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa