Aktualności

Nieruchomości: Swobodne nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli UK tylko do końca roku

Nieruchomości: Swobodne nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli UK tylko do końca roku

Jeszcze przez niespełna pół roku obywatele i przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii będą mogli swobodnie nabywać nieruchomości położone w Polsce. Do tej pory jako osoby pochodzące z kraju będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły co do zasady kupować grunty czy mieszkania na terenie Polski bez konieczności uzyskiwania odrębnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Taka sytuacja może ulec zmianie po 31 grudnia 2020 roku. Wtedy bowiem upłynie okres przejściowy określony Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Do tego czasu, zgodnie z art. 127 ust. 1 Umowy, prawo Unii ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii i na jej terytorium, z wyłączeniem tych postanowień traktatowych i innego prawa Unii, które i tak nie były już wiążące dla Wielkiej Brytanii ani na jej terytorium przed datą wejścia w życie Umowy. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 Umowy, jej postanowienia oraz przepisy prawa Unii mające zastosowanie na mocy Umowy wywołują takie same skutki prawne w odniesieniu do Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii, jakie wywołują w Unii i w jej państwach członkowskich. Tym samym osoby prawne lub fizyczne mogą w szczególności powoływać się bezpośrednio na postanowienia zawarte lub przywołane w Umowie, które spełniają warunki bezpośredniej skuteczności na mocy prawa Unii.

Ponadto na mocy polskiej Ustawy o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1516), ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w okresie przejściowym, o którym mowa w art. 126 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.Urz. UE C 144 I z 25.04.2019, str. 1), rozumie się przez to również Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W oparciu o przytoczone wyżej postanowienia Umowy regulującej Brexit, przyjmuje się, że w okresie przejściowym wszelkie odniesienia do państw członkowskich w prawie Unii, a także w przepisach wdrożonych i stosowanych przez Państwa członkowskie w wykonaniu Prawa Unii, dotyczą także Wielkiej Brytanii. W konsekwencji obywatele Wielkiej Brytanii są nadal traktowani jak obywatele UE. Nadto na mocy art. 126 Porozumienia o EOG oraz postanowień Umowy Brexitowej (art. 2 i art. 126), w okresie przejściowym Wielka Brytania nadal jest traktowana jako Państwo będące członkiem EOG.

Zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości na terytorium Polski, przewidziane w przepisach art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dotyczą cudzoziemców będących obywatelami i przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej.

W rezultacie obywatele i przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii mogą jeszcze do końca okresu przejściowego przewidzianego Umową regulującą Brexit tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku nabywać nieruchomości w Polsce bez uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zasadach przewidzianych dla obywateli i przedsiębiorców z Państw EOG.

Natomiast po upływie tego okresu kwestię tę regulować będzie odrębna umowa regulująca stosunki prawne pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Chcesz wiedzieć więcej na temat inwestycji zagranicznych w Polsce? Skontaktuj się z naszą Kancelarią.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa