Aktualności

Nieruchomości: Zmiany w zasadach podejmowania uchwał zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Nieruchomości: Zmiany w zasadach podejmowania uchwał zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa przewiduje m.in. uchylenie ust. 4 i 5 w art. 21 ustawy o własności lokali. Przepisy te obowiązywały dotąd na mocy tzw. Tarczy antycovidowej 1.0  tj. na mocy ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).

Przewidywały m.in. :

  • wymóg prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków zarządu o posiedzeniu zarządu, głosowaniu pisemnym lub na odległość,
  • możliwość podjęcia uchwały na mocy głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  • obliczanie kworum z uwzględnieniem członków zarządu uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zniesienie ustawowego wymogu zawiadomienia wszystkich członków zarządu o planowanym podjęciu uchwały ma na celu odformalizowanie procesu podejmowania uchwał w zarządach wspólnot mieszkaniowych.

Wydaje się natomiast, że pomimo uchylenia powyższych przepisów nadal możliwe będzie podejmowanie uchwał na odległość. Ustawa o własności lokali, w odróżnieniu od przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie zawiera bowiem szczegółowych regulacji dotyczących organizacji zarządu. W związku z tym ani dotychczasowy ani nowy stan prawny nie ogranicza zarządu wspólnoty co do formy i miejsca podejmowania uchwał. Natomiast stosowne regulacje w tym zakresie mogą wynikać z wewnętrznych przepisów danej wspólnoty.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa