Aktualności

Nieruchomości: Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków do odwołania stanu epidemii COVID-19

Nieruchomości: Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków do odwołania stanu epidemii COVID-19

Przygotowana przez rząd nowelizacja ustaw podatkowych nie bez powodów wywołuje wiele kontrowersji związanych głównie z planowanym opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem CIT oraz nałożeniem na spółki nieruchomościowe obowiązku płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży praw udziałowych w tej spółce.

Więcej informacji na temat obowiązków podatkowych spółki nieruchomościowej znajdą Państwo tutaj [https://www.dudkowiak.com/blog/real-estate-real-estate-company-in-the-amendment-to-the-cit-act.html].

Warto jednak zwrócić uwagę, że planowana nowelizacja zakłada również przedłużenie okresu zwolnienia z podatku od budynków. Obecnie przepisy ustawy o PIT i CIT wprowadzone na mocy tzw. Tarczy 4.0 przewidują zwolnienie z podatku od przychodu z budynków przychody za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Przewidywane zmiany mają wydłużyć okres zwolnienia z tego podatku aż do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19.

Podatek od przychodów z budynków jest to podatek dochodowy należny od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

  1. stanowi własność lub współwłasność podatnika,
  2. został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  3. jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychód stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa budynku wynikająca z prowadzonej ewidencji. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Stawka podatku wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Podatek od przychodów z budynków w praktyce dotyczy większych nieruchomości komercyjnych. Mimo, że planowane zmiany wiążą się z dodatkowymi oszczędnościami podatkowymi, nie wydaje się, aby stanowiło to odczuwalne wsparcie finansowe dla właścicieli obiektów dotkniętych skutkami epidemii (np. centra handlowe, obiekty rozrywkowe) w szczególności w sytuacji poważnych problemów finansowych wielu ich najemców.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa