Aktualności

No-deal Brexit czyli jak brytyjski dostawca usług płatniczych może działać w Polsce

No-deal Brexit czyli jak brytyjski dostawca usług płatniczych może działać w Polsce

Dnia 2 kwietnia 2019 roku w życie weszła ustawa z dnia 15 marca 2019 roku o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Rzeczona ustawa wprowadza reżim tymczasowy dla różnych kategorii podmiotów rynku finansowego, który znajdzie zastosowanie pod warunkiem bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. hard Brexit albo no-deal Brexit). Reżim tymczasowy (w różnym zakresie) obejmuje m.in. banki, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń czy zagraniczne firmy inwestycyjne. Poniżej krótka charakterystyka reżimu tymczasowego dla brytyjskich dostawców usług płatniczych.

Reżim tymczasowy dla brytyjskich dostawców usług płatniczych obejmuje w szczególności następujące kategorie podmiotów:

  1. brytyjska instytucja pieniądza elektronicznego świadcząca w Polsce usługi płatnicze w dowolnej dozwolonej formie, to jest: (i) przez oddział, (ii) w ramach działalności transgranicznej lub (iii) za pośrednictwem agenta,
  2. brytyjska instytucja płatnicza świadcząca w Polsce usługi płatnicze w dowolnej dozwolonej formie, to jest: (i) przez oddział, (ii) w ramach działalności transgranicznej lub (iii) za pośrednictwem agenta,
  3. brytyjski dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, który świadczy w Polsce usługę dostępu do informacji o rachunku w dowolnej dozwolonej formie, to jest: (i) przez oddział, (ii) w ramach działalności transgranicznej lub (iii) za pośrednictwem agenta.

Reżim tymczasowy umożliwia wyżej wskazanym brytyjskim dostawcom płatniczym – w okresie 12 miesięcy od dnia bezumownego Brexitu oraz w ramach zezwolenia udzielonego przez Financial Conduct Authority (FCA) – wykonywanie w Polsce następujących czynności:

  1. wykonywanie pojedynczych transakcji płatniczych (a więc transakcji płatniczych nieobjętych umową ramową z klientem),
  2. wykonywanie umowy ramowej zawartej przed dniem bezumownego Brexitu, aż do dnia (decyduje zdarzenie wcześniejsze): (i) wygaśnięcia umowy ramowej, (ii) upływu 12 miesięcy od dnia bezumownego Brexitu, (iii) uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych lub wydawnictwo pieniądza elektronicznego w Polsce,
  3. wykonywania umowy o wydanie pieniądza elektronicznego zawartej przed dniem bezumownego Brexitu, aż do dnia (decyduje zdarzenie wcześniejsze): (i) wygaśnięcia umowy ramowej, (ii) upływu 12 miesięcy od dnia bezumownego Brexitu, (iii) uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych lub wydawnictwo pieniądza elektronicznego w Polsce,

Co istotne, w ramach reżimu tymczasowego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przysługiwać będzie prawo nadzoru nad brytyjskimi dostawcami usług płatniczych działającymi w Polsce.

Zgodnie z komunikatem KNF z dnia 29 marca 2019 roku omawiana regulacja służyć ma ułatwieniu brytyjskim przedsiębiorcom ograniczenia negatywnych skutków Brexitu dla klientów, poprzez „podjęcie skutecznych działań dostosowawczych (m.in. poprzez uzyskanie stosownych zezwoleń KNF czy przeniesienie portfela usług finansowych) albo wygaszenie działalności.” Komunikat KNF-u można znaleźć tutaj.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa