Aktualności

Ochrona środowiska: Nowe obowiązki projektantów w ramach wdrożenia programu „Czyste Powietrze” od 1 stycznia 2020 roku

Ochrona środowiska: Nowe obowiązki projektantów w ramach wdrożenia programu „Czyste Powietrze” od 1 stycznia 2020 roku

Ostatnia nowelizacja Prawa budowlanego uchwalona w związku z uruchomieniem programu „Czyste Powietrze” przewiduje, że od 1 stycznia 2020 roku do wniosku o pozwolenie na budowę należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). Co istotne, oświadczenie projektanta składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nowelizacja Prawa budowlanego nakłada zatem na projektantów obowiązek weryfikacji, czy projektowany obiekt budowlany może zostać przyłączony do istniejącej sieci ciepłowniczej. Wiąże się to wynikającym z Prawa energetycznego obowiązkiem zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej. Prawo energetyczne przewiduje jednak zwolnienie z powyższego obowiązku przyłączenia do sieci, w sytuacji gdy

  1. ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do sieci ciepłowniczej, są równe lub wyższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo albo
  2. planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.

Ponadto, przepisy Prawa budowlane nie przewidują obowiązku złożenia oświadczenia przez projektanta w przypadku zgłoszenia budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Wynika to z treści art. 30 ust. 4b Prawa budowlanego, który nie wymaga dołączenia do zgłoszenia oświadczenia projektanta dotyczącego możliwości przyłączenia do sieci, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 10 Prawa budowlanego. Takie rozwiązanie budzi wątpliwości co do zgodności z celem programu „Czyste Powietrze”, jakim jest ograniczenie możliwości ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. W związku z tym należy tutaj doszukiwać się przeoczenia ustawodawcy, które wymagać będzie kolejnej nowelizacji.

Chcesz wiedzieć więcej na temat prawnych aspektów procesu budowlanego w Polsce? Skontaktuj się z naszą Kancelarią.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa