Aktualności

Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy w Polsce

Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy w Polsce

Kolejna nowelizacja, tym razem z dnia 8 czerwca 2022 roku, do specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadziła nowe obowiązki dla pracodawców, którzy planują zatrudnić obywateli Ukrainy na podstawie uproszczonej procedury, tj. powiadamiając właściwy urząd pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy.

Jak było wcześniej?

Do dnia 15 lipca 2022 roku, tj. do dnia wejścia w życie nowelizacji specustawy, pracodawca, po nawiązaniu z obywatelem Ukrainy stosunku pracy lub powierzeniu mu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, obowiązany był powiadomić właściwy urząd pracy o tym fakcie w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Formularz powiadomienia zawierał jedynie dane osobowe cudzoziemca, dane jego dokumentu tożsamości, datę podjęcia pracy, stanowisko oraz rodzaj umowy z pracodawcą.

Nowe dane przy powiadomieniu

Zaczynając od dnia 15 lipca 2022 roku do zakresu danych zawartych w powiadomieniu dodano również:

  • wymiar czasu pracy,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • liczbę godzin pracy.

Powyższe dane stanowią gwarancję otrzymania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż wskazane w powiadomieniu oraz w liczbie godzin nie mniejszej niż określono w powiadomieniu. Oczywiście przy określeniu wysokości wynagrodzenia pracodawca musi także przestrzegać przepisów określających jego minimalną wysokość. Przy czym zmiana warunków pracy na korzyść cudzoziemców może nastąpić i bez konieczności złożenia kolejnego powiadomienia.

Powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy z naruszeniem warunków wskazanych w powiadomieniu na niekorzyść obywatela Ukrainy będzie oznaczało, że praca tego cudzoziemca jest nielegalna, co spowoduje negatywne konsekwencje zarówno dla pracodawcy jak i samego cudzoziemca.

Dodatkowe dane statystyczne w powiadomieniu

Oprócz powyżej wskazanych danych na pracodawcę nałożono także obowiązek podawania liczby wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych osobno:

- według stanu na dzień 23 lutego 2022 roku, tj. przed rozpoczęciem agresji zbrojnej Rosji na Ukrainie, oraz

- według stanu na dzień złożenia powiadomienia.

Powyższe dane są przekazywane do celów statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego.

Nasi prawnicy specjalizujący się w polskim prawie imigracyjnym pomogą dokonać powiadomienia urzędu pracy oraz wypełnić inne obowiązki związane z legalizacją pobytu lub pracy w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa