Aktualności

Nowe zasady podziału i połączenia spółek – najważniejsze założenia nowelizacji KSH

Nowe zasady podziału i połączenia spółek – najważniejsze założenia nowelizacji KSH

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych dotyczy przede wszystkim krajowych i transgranicznych procesów połączeń, podziałów i przekształceń i stanowi kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek, tj.:

1) dyrektywy 2019/2121 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (Dz.U. L 321 z 12.12.2019, str. 1-44);

2) dyrektywy 2019/1151 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz. Urz. UE L 186/80 z 11.07.2019, str. 80-104).

Obecne regulacje

Dotychczasowe przepisy regulują kwestie procesów transformacyjnych tylko częściowo, obejmując jedynie transgraniczne połączenia spółek kapitałowych oraz krajowe podziały i łączenia spółek akcyjnych.

Jeżeli natomiast chodzi o transformacje krajowe, to w wielu przypadkach wykluczają one możliwość uczestnictwa w tych procesach spółek komandytowo-akcyjnych, a podział spółek może być dokonywany tylko przez przejęcie, zawiązanie nowych spółek, wydzielenie oraz w sposób łączący pierwsze dwa sposoby.

Z uwagi na brak wspólnych dla wszystkich państw członkowskich UE oraz EOG ram prawnych dot. procesów transformacyjnych, państwa te tworzyły własne, często wykluczające się regulacje.

Planowane zmiany

Nowelizacja przewiduje w szczególności następujące zmiany:

  1. Pojawi się nowy typ podziału spółki – wyodrębnienie. Podział ten polega na przeniesieniu części aktywów i pasywów spółki dzielonej na jedną lub więcej spółek przejmujących w zamian za emisję na rzecz spółki dzielonej udziałów lub akcji w spółce nowo zawiązanej,
  2. Wprowadzone zostaną nowe bardziej szczegółowe przepisy ochronne w odniesieniu do połączeń transgranicznych, niż te przewidziane w dotychczasowej dyrektywie, takie jak np. warunki wydawania zaświadczenia o zgodności z prawem operacji transgranicznej. Beneficjentami tych środków ochronnych będą m.in.: wierzyciele, w tym wierzyciele publiczni, wspólnicy mniejszościowi oraz pracownicy,
  3. Nowe przepisy przewidują także nowym uproszczony typ połączenia spółek. Wchodzi on w grę w przypadku gdy jeden wspólnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, wszystkie udziały lub akcje łączących się spółek albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach. W przypadku spełnienia tych przesłanek połączenie mogłoby być zrealizowane bez przyznawania udziałów lub akcji spółki przejmującej.
  4. W zakresie transgranicznych procesów transformacyjnych spółek pojawią się nowe typy operacji:
  • podziały transgraniczne przez zawiązanie nowych spółek, przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki oraz przez wydzielenie,
  • przekształcenia transgraniczne z udziałem spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych w spółkę podlegającą prawu państwa członkowskiego UE lub EOG.

Termin wejścia w życie

Nowe przepisy powinny wejść w życie do dnia 31 stycznia 2023 r.

Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie korporacyjnym i M&A udzielą Państwu konsultacji w zakresie transgranicznych i krajowych procesów transformacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa