Aktualności

Nowelizacja KPC – czyli co nowego w procesie sądowym

Nowelizacja KPC – czyli co nowego w procesie sądowym

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadza ona sporo zmian, które mają przede wszystkim przyspieszyć procedowanie.

Szerszy zakres pełnomocnictwa procesowego

Na skutek nowelizacji zmieni się podstawowy zakres pełnomocnictwa procesowego, wyznaczany przez art. 91 k.p.c. Zostanie do niego włączone wniesienie skargi kasacyjnej oraz reprezentacja w postępowaniu wywołanym jej wniesieniem. Do tej pory czynności te wymagały odrębnego pełnomocnictwa.

Nowe sprawy dla sądów rejonowych

Na skutek zmian przepisów sądy rejonowe będą rozpoznawać sprawy o wartości do 100 tys. złotych. Do tej pory trafiały tam postępowania, w których wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 75 tys. złotych. Regulacja ta ma zapewne zmniejszyć obciążenie sądów okręgowych, w których na rozstrzygnięcie spraw czeka się czasem latami.

Zmiana w pismach procesowych – łatwiejsze pominięcie dowodu

Dużą zmianą dla pełnomocników będzie wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym pismo wnoszone przez profesjonalnego pełnomocnika powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym wnioski dowodowe. Jeżeli pismo zawiera uzasadnienie, wnioski dowodowe zgłoszone tylko w tym uzasadnieniu nie wywołują skutków, jakie ustawa wiąże ze zgłoszeniem ich przez stronę. Powołanie dowodów tylko w uzasadnieniu pisma spowoduje pominięcie dowodu. Regulacja ta znacznie więc wydłuży pisma procesowe i będzie wymagała od pełnomocników większego nakładu pracy przy ich formułowaniu.

Jedna ugoda dla wielu postępowań

Ustawodawca wprowadził nowelizacją wprost możliwość zawarcia jednej ugody obejmującej kilka różnych postępowań sądowych i ułatwił procedowanie w takich przypadkach (art. 18314 § 21 k.p.c.). W takiej sytuacji czynności związane z zatwierdzeniem ugody i nadaniem ugodzie klauzuli wykonalności załatwia jeden sąd (jeśli przepisy o właściwości rzeczowej i właściwości wyłącznej nie stoją temu na przeszkodzie).

Zamknięcie rozprawy na posiedzeniu niejawnym

Nowelizacja wprowadza także możliwość zamknięcia rozprawy na posiedzeniu niejawnym i wydania na nim wyroku. Jeżeli przyczyni się to do sprawniejszego rozpoznania sprawy, a wyznaczanie kolejnych posiedzeń jest zbędne, sąd może zamknąć rozprawę na posiedzeniu niejawnym. W takiej sytuacji należy uprzedzić strony o możliwości zamknięcia rozprawy i umożliwić im zabranie głosu w piśmie procesowym, w terminie nie krótszym niż 7 dni. Następnie sąd zamyka rozprawę w terminie miesiąca od dnia, w którym upłynął termin do zabrania głosu przez strony. Takie rozwiązanie może znacznie przyspieszyć zamknięcie sprawy, ponieważ oczekiwanie na rozprawę aktualnie jest bardzo wydłużone.

Postępowanie z udziałem konsumentów

Nowe przepisy wprowadziły też odrębny tryb postępowania z udziałem konsumentów. W postępowaniu tym na przedsiębiorcę nałożone są surowsze rygory prekluzyjne, jeśli chodzi o powoływanie faktów i dowodów. Nadto, konsument może wytoczyć postępowanie przed sądem swojego miejsca zamieszkania, przy czym wyjątkiem jest właściwość wyłączna. Przedsiębiorca może też być obciążony kosztami postępowania i to bez względu na wynik sprawy. Dzieje się tak jeżeli przed wytoczeniem powództwa zaniechał próby dobrowolnego rozwiązania sporu, uchylił się od udziału w niej lub uczestniczył w niej w złej wierze i przez to przyczynił się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy.

Wszelkie informacje dotyczące opisanych wyżej zagadnień wyjaśnią nasi prawnicy specjalizujący się w prawie procesowym.Marta Oleśkowska

Prawnik

Marta Oleśkowska

Adwokat, Counsel

Marta Oleśkowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa