Aktualności

Nowelizacja Prawa Budowlanego – tylko pięć lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

Nowelizacja Prawa Budowlanego – tylko pięć lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

Rząd pracuje obecnie nad projektem dużej nowelizacji Prawa Budowlanego. Jedną z kluczowym zmian przewidzianych w projekcie jest wprowadzenie jednolitego ograniczenia czasowego na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin ten ma wynosić pięć lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę. Po upływie wskazanego terminu właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie miał możliwości stwierdzenia nieważności takiej decyzji, a jedynie będzie mógł stwierdzić wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa.

W uzasadnieniu do projektu ustawy stwierdzono, termin pięć lat jest wystarczający na stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości w decyzji o pozwoleniu na budowę. W ocenie rządu poprzez wprowadzenie ograniczenia czasowego na podważenie ostatecznej decyzji wzmocniona zostanie w ten sposób trwałość pozwoleń na budowę.

Z pewnością projektowana zmiana zwiększy pewność obrotu i poprawi sytuację inwestorów, wykluczając możliwość stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę po wielu latach od realizacji inwestycji np. wskutek stwierdzenia nieważności planu miejscowego, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę. W aktualnym stanie prawnym teoretycznie brak jest bowiem jakiegokolwiek ograniczenia czasowego dla stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę wydanego bez podstawy prawnej, z rażącym naruszeniem prawa lub trwale niewykonalnego. Warto zaznaczyć jednak, że w praktyce zdarzają się w takich sytuacjach przypadki odmów stwierdzenia nieważności wieloletnich decyzji, z powołaniem na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast w pozostałych przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności jest ograniczone dłuższym, dziesięcioletnim terminem.

Nowelizacja Prawa Budowlanego przewiduje vacatio legis wynoszące trzy miesiące od dnia ogłoszenia. Po wejściu w życie nowelizacji przepisy dotychczasowe Prawa Budowlanego mają mieć zastosowanie wyłącznie do spraw wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji. Oznacza to możliwość zastosowania skróconego terminu „przedawnienia nieważności” pozwolenia na budowę także dla inwestycji zrealizowanych przed wejściem w życie nowelizacji, pod warunkiem, że do tego momentu nie zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności.

Chcesz wiedzieć więcej na temat projektowanych zmian w Prawie Budowlanym oraz innych ustawach dotyczących inwestycji? Skontaktuj się z nami.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa