Aktualności

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami - niecały rok na żądanie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej ponad 20 lat temu

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami - niecały rok na żądanie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej ponad 20 lat temu

W dniu 14 maja 2019 roku weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja wprowadza ograniczenie czasowe możliwości żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli okazała się ona zbędna dla celu wywłaszczenia. Nowe przepisy przewidują, że uprawnienie do zwrotu nieruchomości wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku o zwrot. Przepisy te stosuje się  odpowiednio do nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy zawartej w drodze rokowań poprzedzających postępowanie wywłaszczeniowe.

Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały ograniczenia czasowego żądania zwrotu. Prowadziło to niekiedy do sytuacji, w których nieruchomości wywłaszczone kilkadziesiąt lat temu musiały być zwrócone spadkobiercom, gdyż nie zrealizowano celu wywłaszczenia (np. nie zbudowano szkoły lub drogi zgodnie z decyzją).

Zgodnie z nowymi przepisami, po upływie 20 lat od dnia, gdy decyzja wywłaszczeniowa stała się ostateczna lub od dnia zawarcia „umowy wywłaszczeniowej”, poprzedni właściciele lub ich spadkobiercy nie będą mogli domagać się zwrotu nieruchomości, nawet jeżeli Skarb Państwa lub gmina nie zrealizowali celu przywłaszczenia lub wykorzystali nieruchomość do innych celów (np. budowa garaży zamiast szkoły). Co istotne, po upływie dwudziestoletniego terminu właściwy organ nie będzie musiał zawiadomić poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców o zamiarze wykorzystania wywłaszczonej nieruchomości na inny cel.

Zaznaczyć należy, że nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje jednocześnie, że jeżeli dwudziestoletni termin na żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości już upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. 14 maja 2019 roku) albo do końca tego terminu pozostaje mniej niż 12 miesięcy,  wniosek o zwrot nieruchomości może zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 maja 2020 roku.

Reasumując, ostatnia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadza ostateczny termin 14 maja 2020 roku na dochodzenie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych do dnia 14 maja 1999 roku. Jeżeli wywłaszczenie nieruchomości nastąpiło po tym terminie, obowiązuje 20 letni termin przedawnienia żądania zwrotu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Skontaktuj się z naszą Kancelarią.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa