Aktualności

Obejście sankcji stanie się „przestępstwem unijnym”

Obejście sankcji stanie się „przestępstwem unijnym”

Zaproponowane przez Komisję Europejską w maju 2022 roku zmiany w traktatach unijnych mają na celu wprowadzenie jednolitej w Unii karalności działań służących łamaniu czy obchodzeniu sankcji. Projekt ustawy dostosowującej polskie prawo do postulowanych zmian trafił właśnie na agendę prac rządowych.

Obchodzenie sankcji jak terroryzm

Unijne środki ograniczające (sankcje) są jednym z podstawowych narzędzi propagowania celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, które określono w art. 21 TUE. To jednak na poszczególnych państwach członkowskich spoczywa obowiązek ich wdrażanie i egzekwowania. Różne kraje przewidują różne kary i dolegliwości dla naruszycieli, co osłabia siłę działania sankcji w skali europejskiej. Dlatego też w maju 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała, aby celem zapewnienia jednolitych standardów dotyczących reakcji prawa karnego na naruszenia unijnych środków ograniczających na terenie całej Unii Europejskiej przyjąć na poziomie całej Unii dyrektywę w sprawie sankcji karnych za naruszenie unijnych środków ograniczających. Takie działanie wymagać będzie jednak zmiany art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który przewiduje wspólną polityka karną Unii w odniesieniu do niektórych tylko kategorii spraw, takich jak np. terroryzm czy handel ludźmi. Zmiana art. 83 TFUE wymaga uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego (która została już wyrażona) i jednomyślności w Radzie UE, wyrażonej w formie decyzji. Procedura ta nie była jeszcze dotąd nigdy stosowana.

Polskie prawo będzie zmienione

W wykazie rządowych prac legislacyjnych opublikowano informację o procedowaniu projektu zmian ustawy  o umowach międzynarodowych. Jak wyjaśnia autor projektu, zmiana  ma na celu stworzenie warunków niezbędnych po stronie polskiej w zakresie wyrażenia zgody na przekazanie Unii Europejskiej kompetencji wynikającej z treści decyzji Rady w sprawie dodania naruszenia unijnych środków ograniczających do dziedzin przestępczości określonych w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Jej przyjęcie umożliwi zastosowanie uproszczonej procedury wyrażania zgody na zmiany w zakresie polityki karnej UE.

Kolejnym krokiem- dyrektywa

Po rozszerzeniu katalogu euro przestępstw o przestępstwa związane z omijaniem lub naruszaniem sankcji, Komisja Europejska w drodze dyrektywy zaproponuje minimalne normy definiowania przestępstw i kar za naruszanie unijnych sankcji, które będą następnie wcielone do ustawodawstwa poszczególnych państw unijnych.

Przypominamy, że specjaliści z naszej kancelarii prowadzą od początku wprowadzenia sankcji prowadzą wyspecjalizowane doradztwo w tym zakresie skierowane do przedsiębiorców i podmiotów działających na rynkach w Polsce i w Unii Europejskiej.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa