Aktualności

Obowiązki sprawozdawcze oddziału unijnej instytucji e-money

Obowiązki sprawozdawcze oddziału unijnej instytucji e-money

Przed wszystkim obejmie on obowiązki sprawozdawcze wskazane w art. 14a-14c Ustawy o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 298 ze zm., dalej jako „UUP”). W zakresie bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych, na UIPE ciążyć będą obowiązki określone w art. 32f-32g UUP a także potencjalnie zobowiązania wynikające z art. 59is UUP dotyczące sprawozdawczości w zakresie przenoszenia rachunków płatniczych.

Szczegółowy zakres obowiązków określonych w art. 14a-14c UUP określa z kolei wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14d UUP Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 840, „Rozporządzenie”).

Tryb i terminy przekazywania informacji są następujące:

  1. Jako acquirer UIPE jest obowiązana przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu (dalej jako: „NBP”) kwartalne informacje, o jakich mowa w art.  14a ust. 1 UUP, szczegółowo wymienione w § 2 Rozporządzenia. UIPE przekazuje je na formularzach od ST.01 do ST.07 zawartych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia. Informacje te dotyczą m.in. liczby akceptantów, liczby oraz kwot przeprowadzonych transakcji, w tym transakcji naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu i wysokość spowodowanych nimi strat. Informacje te są przekazywane kwartalnie na koniec miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, tj. do 31 stycznia (za 4. kwartał roku poprzedzającego), do 30 kwietnia, do 31 lipca oraz do 31 października..
  1. Jako wydawca instrumentu płatniczego UIPE jest obowiązana przekazywać NBP także kwartalne informacje o jakich mowa w art. 14b ust. 1 UUP, szczegółowo wymienione w § 3  Rozporządzenia. Przekazanie odbywa się na formularzach od FN.10 do FN.20 zawartych w Załączniku nr 2  do Rozporządzenia oraz IN.01-IN.05 zawartych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia
  1. Jako wydawca pieniądza elektronicznego UIPE jest obowiązana przekazywać do NBP, kwartalnie informacje o jakich mowa w art. 14b ust. 2 i art. 14c ust. 1 UUP. Informacje te UIPE przekazuje na formularzach odpowiednio od PD.01 do PD.05 zawartych w Załączniku nr 4  do Rozporządzenia

NBP przekazuje te dane Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) niezwłocznie po ich otrzymaniu. W praktyce informacje te przekazywane są do NPB przez UIPE w formacie XBRL do systemu Baza Statystyki Płatniczej według wytycznych NBP.

Należy mieć także na uwadze pozostałe obowiązki sprawozdawcze na gruncie UUP, którym podlegać może UIPE.

Zgodnie z art. 32f UUP UIPE zobowiązana jest corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, przekazać KNF roczną informację o ocenie i aktualizacji procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa, a także ocenie środków ograniczających ryzyko oraz mechanizmów kontroli. Z powyższym obowiązkiem wiąże się także uregulowany art. 32g UUP obowiązek niezwłocznego przekazania KNF informacji o poważnym incydencie operacyjnym lub incydencie związanym z bezpieczeństwem, w tym o charakterze teleinformatycznym.  Informację uzyskaną od UIPE KNF przekazuje niezwłocznie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego („EUNB”) i Europejskiemu Bankowi Centralnemu („EBC”), a jeżeli incydent ma znaczenie dla organu nadzoru innego państwa członkowskiego - także temu organowi.

Oprócz tego zgodnie z art. 32h UUP, UIPE corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, przekazuje KNF roczne dane dotyczące oszustw związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi, uwzględniając różne sposoby świadczenia usług płatniczych. Na podstawie tych danych KNF w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, przekazuje EUNB i EBC zbiorcze dane dotyczące oszustw związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi, uwzględniając różne sposoby świadczenia usług płatniczych.

Ostatnim z obowiązków sprawozdawczych uregulowanych w UUP mogącym znajdować zastosowanie do UIPE świadczącej usługi w podanym zakresie jest obowiązek uregulowany art. 59is UUP. Zgodnie z jego treścią, do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego UIPE, o ile uczestniczy w przeniesieniu rachunku jako dostawca przekazujący, przekazuje do KNF informacje o liczbie przeniesionych rachunków płatniczych oraz o liczbie niezrealizowanych upoważnień do przeniesienia rachunku płatniczego w poprzednim roku kalendarzowym, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. Na tej podstawie KNF, co 2 lata, informuje Komisję Europejską o liczbie przeniesionych rachunków płatniczych oraz o liczbie niezrealizowanych upoważnień do przeniesienia rachunku płatniczego w tym okresie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa