Aktualności

Obowiązki sprawozdawcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowi sporządzenia i dokonania zgłoszenia sprawozdania finansowego w KRS oraz we właściwym Urzędzie Skarbowym. Sprawozdanie finansowe to dokument szczegółowo przedstawiający sytuację finansową spółki na dzień bilansowy, tj. dzień kończący rok obrotowy spółki. Rokiem obrotowym spółki z reguły jest okres pokrywający się z rokiem kalendarzowym, w związku z czym w większości przypadków dniem bilansowym będzie dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Niemniej jednak, umowa spółki może w inny sposób określać rok finansowy – co do zasady musi to być okres 12 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych.

Procedura

Osobą odpowiedzialną za sporządzenie sprawozdania finansowego jest kierownik jednostki. W praktyce oznacza to, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to jej Zarząd. Sprawozdanie finansowe winno zostać podpisane przez aktualnych Członków Zarządu oraz osobę której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki.

W dalszej kolejności sprawozdanie winno zostać zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) wspólników spółki. Od tego dnia rozpoczynają bieg terminy na zgłoszenie sprawozdania do właściwego Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego.

Terminy

Procedura sporządzania i zgłaszania sprawozdania finansowego jest uregulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o KRS. Można wyróżnić kilka najistotniejszych terminów regulujących całą procedurę:

  • 3 miesiące od zakończenia roku obrotowego spółki – sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki – odbycie ZWZ wspólników  spółki w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki,
  • 10 dni od dnia zatwierdzania sprawozdania przez ZWZ – zgłoszenie zatwierdzonego sprawozdania do właściwego Urzędu Skarbowego,
  • 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez ZWZ – zgłoszenie sprawozdania do właściwego Sądu Rejestrowego.

Dokumenty

Zgłoszeniu podlegają sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega badaniu) sprawozdanie Zarządu z działalności spółki, oraz odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Dodatkowo, w przypadku składania dokumentacji do KRS, zgłoszenia należy dokonać na formularzu KRS Z-30.

Sankcje i kary

Za nieprzygotowanie i niezłożenie sprawdzania finansowego w terminie kierownik jednostki (Zarząd) oraz sama spółka mogą ponieść szereg dotkliwych konsekwencji. Możliwe sankcje to przede wszystkim:

  • grzywna nałożona na kierownika,
  • kara ograniczenia wolności,
  • postępowanie przymuszające,
  • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS,
  • ustanowienie kuratora.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa