Aktualności

Obszary kontroli PIP w 2023 r.

Obszary kontroli PIP w 2023 r.

Państwowa Inspekcja Pracy pod koniec każdego roku publikuje plan działań na kolejny rok kalendarzowy. Plan ten wskazuje na jakich obszarach kontroli Inspekcja planuje się skupić, a także jaka ilość kontroli planowana jest w nowym roku. Plan ten jest istotny nie tylko z perspektywy inspektorów pracy lecz także dla pracodawców, którzy dzięki jego założeniom mogą dowiedzieć się które branże będą szczególnie kontrolowane i na jakie obszary swojej działalności powinni zwrócić większą uwagę.

Zwiększona liczba kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy planuje zwiększyć liczbę kontroli w stosunku do tej, jaka została przeprowadzona w 2022 r. W tym roku PIP ma według zapowiedzi przeprowadzić ok. 60 tysięcy kontroli – czyli aż 8 tysięcy więcej niż w poprzednim roku. Inspekcja zamierza także zwiększyć ilość działań pozakontrolnych, tj. działań z zakresu prewencji wypadkowej oraz promocji ochrony pracy. Tego rodzaju działaniami ma zostać objętych ok. 35 tysięcy podmiotów.

Kluczowe strategie

Plan działań na rok 2023 stanowi część trzyletniego planu inspekcji pracy na lata 2022-2024. Plan ten zakłada trzy kluczowe strategie z pespektywy działań inspektorów pracy:

- kontrola i działania prewencyjne w sektorze budowlanym – oznacza wzmożoną ilość kontroli na budowach, w szczególności kontrole mające na celu zapobieganie zagrożeniom wypadkowym;

- wzmożony nadzór nad zakładami pracy – strategia ta zakłada objęcie kontrolą zakładów pracy z różnych branż, przede wszystkim tych gdzie są wysokie wskaźniki wypadkowości oraz gdzie pracownicy pracują przy czynnikach szkodliwych dla zdrowia;

- kontrolowanie zagrożeń czynnikami chemicznymi w środowisku pracy -  obejmuje kontrole przestrzegania przepisów BHP w zakładach pracy gdzie używane lub produkowane są środki chemiczne, a także w zakładach pracy, w których stwierdzono wysokie poziomy stężeń czynników chemicznych;

Pozostałe obszary kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy planuje w 2023 r. skoncentrować swoje działania także na innych istotnych obszarach kontroli takich jak:

- bezpieczeństwo pracy;

- legalność zatrudnienia cudzoziemców;

- kontrola pracy wykonywanej „na czarno”;

- kontrola pracy tymczasowej;

- przestrzeganie przepisów ograniczających handel w niedzielę;

- stosowanie umów cywilnoprawnych zamiast umowy o pracę;

- prawidłowość wypłacania wynagrodzeń.

Inspekcja pracy zapowiada także, że po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej kontrolą zostanie objęta także prawidłowość stosowania nowych przepisów przez pracodawców.

Wzmożona liczba kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z pewnością będzie stanowiła wyzwanie dla pracodawców, w szczególności tych prowadzących duże zakłady pracy. Wskazane obszary kontroli stanowią wyłącznie punkt wyjścia dla inspektorów pracy i można spodziewać się również kontroli w innych sferach działania zakładów.

Nasi specjaliści z prawa pracy doradzają pracodawcom jak przygotować się na ewentualną kontrolę inspekcji pracy i jak postępować w przypadku gdy kontrola jest już w toku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@dudkowiak.comJoanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa