Aktualności

Ocena ryzyka prania pieniędzy – instytucje obowiązane mają czas do 13 stycznia 2019 roku

Zgodnie z nową ustawą AML (ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 roku każda instytucja obowiązana ma obowiązek dokonania identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w zakresie w jaki ryzyko to odnosi się do ich działalności gospodarczej. Dokonując oceny ryzyka, instytucje obowiązane powinny uwzględnić przede wszystkim czynniki ryzyka takie jak: klienci, obszary geograficzne, produkty, usługi, transakcje, kanały dostaw.

Ocena ryzyka powinna przybrać formę dokumentu w postaci papierowej lub elektronicznej. Dokument ten powinien być aktualizowany nie rzadziej niż raz na 2 lata. Co istotne, GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) może w każdej chwili zażądać od instytucji obowiązanej przekazania przygotowanej przez dany podmiot oceny ryzyka.

Termin na wykonanie zobowiązania

Zgodnie z art. 193 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pierwszej oceny ryzyka instytucje obowiązane powinny dokonać do dnia 13 stycznia 2018 roku. Co więcej, zgodnie z ustawą przy ocenianiu ryzyka instytucje obowiązane mogą uwzględniać obowiązującą krajową ocenę ryzyka (sporządzaną przez GIIF), jak również sprawozdanie Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849.

Sęk w tym, że krajowa ocena ryzyka nie istnieje (GIIF ma czas na jej sporządzenie do dnia 13 lipca 2019 roku), zaś wspomniane sprawozdanie Komisji Europejskiej istnieje, lecz dotyczy wyłącznie działalności transgranicznej, a więc ryzyka prania pieniędzy na szczeblu Unii Europejskiej. Instytucje obowiązane nie mają jednak wyboru – za niesporządzenie oceny ryzyka grozi kara administracyjna.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie:

  • wdrożeń przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML/CFT,
  • identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
  • szkoleń dla kadr w zakresie AML/CFT.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa