Aktualności

Ochrona znaku towarowego

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Za taki czyn uznaje się w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług świadczonych przez danego przedsiębiorcę. Może to być np. bezprawne posłużenie się cudzym znakiem towarowym.

Roszczenia cywilne

W przypadku wykrycia czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać:

  • zaniechania niedozwolonych działań;
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny

Ciężar dowodu

W sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, mamy do czynienia z odwróconym ciężarem dowodu. Oznacza to, że to podmiot któremu zarzuca się naruszenie, aby uniknąć odpowiedzialności musi udowodnić, że czyn którego dokonał był zgodny z prawem.

Przepisy karne

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera także rozdział dotyczący przepisów karnych. Za zastosowanie czynu nieuczciwej konkurencji w postaci mylnego oznaczenia produktu poprzez np. posłużenie się cudzym znakiem towarowym ustawa przewiduje kary w postaci grzywny lub aresztu.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa