Aktualności

Prawo pracy: Od 1 marca 2020 wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Prawo pracy: Od 1 marca 2020 wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 marca 2020 roku limity będą wyższe niż w poprzednim kwartale.

Aktywność zawodowa seniorów ciągle rośnie. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 procent. Wśród pracujących emerytów w 2018 roku przeważały kobiety i stanowiły 56 procent. Prawie 90 procent pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej. Właśnie ta grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych mu świadczeń. Limity nie dotyczą również osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po tym inwalidzie.

Limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Co ma wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury?

Emerytura lub renta może zostać zmniejszona lub zawieszona, jeżeli emeryt lub rencista otrzymuje dochody z:

 • pracy na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę);
 • pracy nakładczej;
 • umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, jeżeli praca ta wykonywana jest przez okres co najmniej 30 dni;
 • umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło;
 • umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • pozarolniczej działalności gospodarczej, której wykonywanie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
 • tytułu wykonywania zawodu adwokata;
 • pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • pobierania stypendium sportowego;
 • sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora;
 • wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 • pełnienia służby w służbach mundurowych (policja, straż pożarna, itp.).

Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę/ rentę?

Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 procent ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Ile może dorobić emeryt/rencista w 2020 roku?

Od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku kwota przychodu odpowiadająca:

 • 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 roku wynosi 3452,20 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty.
 • 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 roku wynosi 6411,10 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku kwota przychodu odpowiadającą:

 • 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 roku wynosi 3639,00 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
 • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 roku wynosi 6758,20 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Obowiązki emeryta i rencisty

Na emerycie i renciście spoczywa obowiązek niezwłocznego zawiadomienia ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego przychodu. Emeryt i rencista ma obowiązek zawiadomić ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego każdego roku.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa