Aktualności

Prawo pracy: Od 1 stycznia 2020 roku duża podwyżka płacy minimalnej

Prawo pracy: Od 1 stycznia 2020 roku duża podwyżka płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2020 roku miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło aż do 2600 zł brutto, co oznacza wzrost aż o 350 zł (o 15,6 procent) w stosunku do płacy minimalnej z roku ubiegłego.

To oznacza, że płaca minimalna stanowić będzie już 49,7% prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Podwyżka wpływa również na niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie te podstawy, progi i wskaźniki, obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą jest krajowe minimalne wynagrodzenie.

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczanie zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osób najniżej wynagradzanych.

W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 17 zł brutto - wzrost z 14,7 zł w 2019 r.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustanowionego odgórnie przez Radę Ministrów w rozporządzeniu. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r.). Zgodnie z tym rozporządzeniem, od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie minimalne dla pracowników pełnoetatowych wyniesie 2600 zł. Pracownik ma zagwarantowaną płacę minimalną za każdy przepracowany miesiąc.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia, w celu porównania jej z ustawowym minimum przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Jednak przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, a od 1 stycznia 2020 r. także dodatku za staż pracy.

Oznacza to, że od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracownicy będą mieli zagwarantowaną miesięczną stawkę minimalną, a oprócz tego otrzymają dodatek stażowy. Tym samym zostanie on wyłączony z wynagrodzenia ustalanego dla sprawdzenia pod kątem osiągnięcia minimalnej płacy. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Wpłaty na PPK

Przy obliczaniu wynagrodzeń nie można pominąć kwestii wpłat na PPK. Najwięksi pracodawcy już go realizują, a kolejni będą wdrażać program w 2020 r. Pierwsze wpłaty pojawiły się już na listach płac w listopadzie 2019 r., zatem przy ich rozliczeniu należy mieć na względzie, że:

  1. wpłatę podstawową finansują – pracownik w wysokości 2 %, pracodawca w wysokości 1,5 %; podstawę naliczenia wpłaty stanowi wynagrodzenie podlegające oskładkowaniu;
  2. od wpłaty finansowanej przez pracodawcę nie pobiera się składek na ZUS; stanowi ona jednak opodatkowany przychód pracownika, który powstaje w miesiącu dokonania wpłat przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej;
  3. wpłata finansowana przez pracownika jest potrącana z jego dochodu po opodatkowaniu.

Wzrost stawki płacy minimalnej oznacza podwyższone koszty po stronie pracodawcy

Koszt pracy jednego pracownika to wynagrodzenie miesięczne brutto oraz koszt składek na rzecz ZUS, finansowanych przez pracodawcę, jako płatnika: składka emerytalna, składka rentowa, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawca opłaca również pełną składkę na ubezpieczenia wypadkowe. Od 2020 roku pracodawca zatrudniający pracownika z minimalnym wynagrodzeniem będzie musiał miesięcznie wyłożyć o 421,67 zł więcej niż w roku 2019.

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników do ukończenia 26.roku życia

Od 1 sierpnia 2019 r. zwolnione od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, stanowiących przychód z działalności wykonywanej osobiście, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. Limit ten dotyczy przychodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2020 roku. Osoba zarabiająca minimalne wynagrodzenie, czyli 2600 brutto miesięcznie, korzystająca z powyższej ulgi otrzyma więc do wypłaty 2041,62 zł (bez PPK). Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu wyłącznie o składki na ubezpieczenia społeczne oraz pełną składkę zdrowotną.

Minimalne wynagrodzenie stosownie do wymiaru czasu pracy

 Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, to wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pełnego etatu. Prawidłowe ustalenie wynagrodzenia minimalnego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy polega na pomnożenia stawki wynagrodzenia tj. 2600 zł, przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, odpowiednią dla części etatu i podzieleniu przez liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu dla pełnego etatu.

Wynagrodzenie minimalne na przełomie 2019/2020

Pracownicy wynagradzani stawką minimalną mają zagwarantowaną wyższą kwotę od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że wynagrodzenie za grudzień 2019 r. wypłacone w styczniu 2020 r., zgodnie z przyjętym w firmie terminem wypłat przesuniętym na miesiąc następny – jest należne w wysokości obowiązującej w 2019 r., a więc 2250 zł. Wynagrodzenie przysługuje bowiem za prace wykonaną w danym okresie, czyli w tym przypadku w miesiącu grudniu.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa