Aktualności

Odblokowanie inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce

Odblokowanie inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce

Energetyka wiatrowa w Polsce

Energetyka wiatrowa w Polsce rozwijała się dynamicznie do 2016 r., kiedy zostały wprowadzone ograniczenia do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r., a w szczególności tzw. zasada 10H, zgodnie z którą elektrownie wiatrowe mogą być umieszczane w odległości co najmniej dziesięciokrotności wysokości elektrowni od zabudowań mieszkalnych.

W konsekwencji, od 2016 r. aż do chwili obecnej powyższe ograniczenie faktycznie uniemożliwia przeprowadzanie nowych inwestycji, blokując rozwój ekologicznych źródeł pozyskiwania energii.

Projekt ustawy odblokowującej energetykę wiatrową w Polsce

Biorąc pod uwagę cele klimatyczne UE oraz zachodzące zmiany polityczno-gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, wpływające na rosnącą cenę węgla i związane z tym negatywne skutki społeczne, odblokowanie inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce jest konieczne. Warto zauważyć, że w odnawialne źródła energii są szansą na trwałe uniezależnienie się od rosyjskich zasobów.

Z tych względów pozytywnie należy ocenić przyjęty w dniu 5 lipca 2022 r. przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r., który został przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Nowe zasady lokalizowania elektrowni wiatrowej w Polsce

Podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą obiekt taki może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zostanie utrzymana, jednak w znacznie uelastycznionej wersji.

Obowiązek sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie dotyczył wyłącznie obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie (znacznie większego) obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H, jak dotychczas. 

Ponadto, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego będzie mógł określać inną niż wyznaczoną przez zasadę 10H odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, jednak z zachowaniem bezwzględnej odległości minimalnej wynoszącej 500 metrów. Podstawą dla określania odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a w tym m.in. wpływu emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców.

Władze publiczne w gminie, na terenie której ma być zlokalizowana elektrownia wiatrowa, będą miały obowiązek zorganizować w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o sporządzeniu planu miejscowego co najmniej jedną dyskusję publiczną z mieszkańcami.

Przyjęty w dniu 5 lipca 2022 r. przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. stanowi pozytywny krok w kierunku odblokowania inwestycji w energetykę wiatrową. Jednocześnie, powyższa zmiana może być uznana za niewystarczającą do osiągnięcia w krótkim okresie czasu pożądanych celów klimatycznych i energetycznych.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa