Aktualności

Odszkodowanie za naruszenie prawa konkurencji

Dnia 27 czerwca 2017 roku weszła w życie nowa ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Od teraz, każdy przedsiębiorca którego interesy zostały naruszone przez nieuczciwego konkurenta może domagać się od niego odszkodowania w postępowaniu sądowym. Ustawa pozwala bowiem na wytoczenie powództwa przeciwko przedsiębiorcy który swoimi działaniami naruszył przepisy prawa ochrony konkurencji.

Domniemanie winy nieuczciwego konkurenta

Dzięki tej ustawie, przedsiębiorca może samodzielnie domagać się odszkodowania od swojego konkurenta, przez którego nieuczciwe praktyki poniósł szkodę. Pozycja poszkodowanego czynem niedozwolonym jest wzmocniona przez założenie domniemania winy przedsiębiorcy, w stosunku do którego UOKiK wydał decyzję w której stwierdził, że przedsiębiorca ten dopuścił się naruszenia prawa konkurencji. Oznacza to, że to nieuczciwy konkurent będzie musiał dowieść swojej niewinności przed sądem.

Wyjawienie dowodu

Realizacja dochodzenia odszkodowania przez przedsiębiorcę, którego interes został naruszony przez niedozwolone praktyki konkurenta ułatwiona jest także przez nową instytucję wprowadzoną przez przepisy ustawy – wyjawienie dowodu. Jeżeli bowiem poszkodowany przedsiębiorca dostatecznie udowodni zakres poniesionej szkody i zobowiąże się do zachowania poufności co do dokumentacji ujawnionej w ramach postępowania, Sąd może nakazać nieuczciwemu konkurentowi ujawnienie dowodu naruszenia prawa np. korespondencji mailowej.

Termin przedawnienia

Termin przedawnienia dochodzenia odszkodowania za czyn nieuczciwej konkurencji to pięć lat. Termin ten zaczyna swój bieg od chwili ustania naruszenia, którego dopuścił się nieuczciwy konkurent. Warto dodać, że przepisy nowej ustawy mają zastosowanie tylko i wyłącznie do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, które nastąpiło po jej wejściu w życie, tj. po 27 czerwca 2017 roku.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami pod adresem info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa