Aktualności

Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Jak już była mowa w poprzednim artykule, regulacja art. 36 ustawy Prawo geologiczne i górnicze przewiduje możliwość przeniesienia koncesji z jednego podmiotu na drugi przy spełnieniu określonych w nim warunków.

Rozwiązanie prawne polegające na przejściu koncesji z jednego podmiotu na drugi nie jest jednak uregulowana wyłącznie w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Wstąpienie w prawa wynikające zarówno z decyzji koncesyjnej, jak i innych decyzji wydanych na podstawie komentowanej ustawy może nastąpić bowiem również na podstawie odrębnych przepisów.

Możliwość taką przewidują chociażby przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące czynności prawnej obejmującej przedsiębiorstwo (art. 55 2 k.c.), czy też przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące kwestie połączenia spółek (494 § 1 k.s.h.),  podziału spółek (art. 531 § 1 i 2 k.s.h.) i przekształcenia spółek (art. 553 § 1 i 2 k.s.h.). Przejście praw na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego, a więc również przejście samej koncesji przewiduje też art. 317 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Należy jednak zaznaczyć, że wyżej opisane uregulowane w odrębnych przepisach prawa możliwości przejścia koncesji z jednego podmiotu na drugi zostały ograniczone przez ustawodawcę w ww. art. 36 ust. 11 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przepis ten  wyłącza bowiem wprost możliwość przejścia w ten sposób praw do koncesji  w przypadku kopalin objętych własnością górniczą (a więc będą to złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich, gazów szlachetnych). Wyżej opisane ograniczenia zostały przez ustawodawcę zniesione jedynie w przypadku połączenia się spółek lub ich podziału, gdy skład akcjonariatu lub udziałowców spółki przejmującej albo nowo zawiązanej jest tożsamy ze składem akcjonariatu lub udziałowców łączących się spółek.Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa