Aktualności

Ograniczenie możliwości zatrudnienia cudzoziemców w projekcie nowej ustawy

Ograniczenie możliwości zatrudnienia cudzoziemców w projekcie nowej ustawy

Lista zawodów, do których dostęp cudzoziemców zostanie ograniczony

Zgodnie z treścią projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, zawody, do których dostęp dla cudzoziemców zostanie ograniczony będzie określony w liście wydawanej przez starostę właściwego miejscowo ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Tryb i warunki sporządzania takiej listy zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy.

Warunki sporządzenia list ograniczających dostęp cudzoziemców do określonych zawodów

Kluczowym założeniem opisywanego rozwiązania jest fakultatywność wprowadzania list ograniczających dostęp cudzoziemców do określonych zawodów. Listy te będą stosowane odpowiednio przy wzroście stopy bezrobocia, a także w przypadku przekroczenia liczby osób objętych zwolnieniami grupowymi na lokalnych rynkach pracy. Progi te będą określane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy wydawanego na podstawie ustawowego upoważnienia. Przy przekroczeniu tych progów minister właściwy do spraw pracy będzie mógł zobowiązać starostów do sporządzenia listy zawodów, w których cudzoziemcom nie będą udzielane zezwolenia na pracę.

Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku o udzielenia zezwolenia na pracę cudzoziemcowi w zawodzie wskazanym na liście starosty sprawa będzie kończyła się wydaniem decyzji odmownej.

Jak oceniana jest rządowa propozycja wprowadzenia list ograniczających dostęp do niektórych zawodów?

Założenie przedstawione przez wnioskodawcę projektu, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej stały się przedmiotem krytyki ze strony przedsiębiorców, jak i ze strony prawników zajmujących się bieżącą obsługą cudzoziemców w sprawach migracyjnych.

Podkreśla się, że pomimo, iż projekt zakłada likwidację krytykowanych testów rynku pracy z procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę, to zastępuje się to niepotrzebną i przestarzałą instytucją list ograniczających dostęp do niektórych zawodów, która będzie utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom opierającym się o zatrudnianie cudzoziemców. Nadto, projekt ustawy przewiduje możliwość uchwalenia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów minimalnego udziału obywateli polskich oraz obywateli państw obszaru Unii Europejskiej u pracodawcy. Warto nadmienić, że projekt ustawy przewiduje utrzymanie w mocy istniejącego już upoważnienia do wydawania rozporządzenia określającą maksymalną liczbę wydawanych zezwoleń na pracę w roku kalendarzowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie sposób nie stwierdzić, że projektowane przez resort zmiany nie ułatwiają sytuacji cudzoziemca na polskim rynku pracy. Rzecz jasna, projekt jest w chwili obecnej na etapie opiniowania i mogą nastąpić w nim jeszcze zmiany pożądane przez zainteresowane grupy.

W przypadku pytań związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców, zapraszam do kontaktu z naszym zespołem specjalizującym się w prawie migracyjnym.Piotr Gozdowski

Prawnik

Piotr Gozdowski

Aplikant adwokacki

Piotr Gozdowski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa