Aktualności

Opinia EUNB w sprawie zmiany dyrektywy PSD2

Opinia EUNB w sprawie zmiany dyrektywy PSD2

W dniu 23 czerwca 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wydał opinię dotyczącą rewizji dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2). Opinia jest niezwykle ważna dla wszystkich uczestników polskiego rynku FinTech - usług płatniczych, w tym w szczególności małych instytucji płatniczych, krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług płatniczych, czy instytucji pożyczkowych. Ponad 200 propozycji EUNB ma na celu zwiększenie konkurencji, ułatwienie wprowadzania innowacji, ochronę środków i danych konsumentów, wspieranie rozwoju usług przyjaznych dla użytkownika oraz zapobieganie wykluczeniu z dostępu do usług płatniczych, a także zapewnienie zharmonizowanego i spójnego stosowania wymogów prawnych w całej UE.

Zakres proponowanych zamian:

EUNB zaproponował m.in. następujące zmiany:

  • połączenie dyrektywy PSD2 i dyrektywy w sprawie pieniądza elektronicznego,
  • wyjaśnienie zasad stosowania silnego uwierzytelniania klienta (SCA) oraz transakcji wchodzących w jego zakres,
  • uwzględnienie nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa klientów, takich jak oszustwa socjotechniczne,
  • rozwiązanie wątpliwości związanych z metodami uwierzytelniania (np. opartymi na smartfonach), które doprowadziły do wykluczenia pewnych grup społecznych z korzystania z usług płatniczych w Internecie,
  • rozwiązanie podstawowych problemów i przeszkód związanych ze świadczeniem usług inicjowania płatności (PIS) i usług informacji o rachunku (AIS), w tym propozycje, aby (i) dostawcy usług AIS stosowali własne porozumienia SCA z klientami zamiast polegać na procedurach uwierzytelniania stosowanych przez banki, (ii) umożliwić klientom zachowanie kontroli nad swoimi danymi oraz (iii) wspierać rozwój wysokiej jakości interfejsów w całej UE,   
  • wyeliminowanie niedociągnięć w egzekwowaniu przepisów w związku z wdrożeniem i stosowaniem SCA w odniesieniu do transakcji kartowych w handlu elektronicznym oraz usunięcie przeszkód w udostępnianiu AIS i PIS,
  • rozwiązanie problemu nieuzasadnionych praktyk banków w zakresie zmniejszania ryzyka, które mają wpływ na instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, oraz
  • dostosowanie wymogów ostrożnościowych, w szczególności w odniesieniu do kapitału założycielskiego, funduszy własnych, korzystania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ewentualnego nadzoru nad grupami konsolidacyjnymi.

Gdzie dostępna jest opinia EUNB?

Opinia została opublikowana przez EUNB na stronie internetowej: https://www.eba.europa.eu/eba-replies-european-commission%E2%80%99s-call-advice-%C2%A0-review-payment-services-directive%C2%A0

Pytania lub wątpliwości dot. PSD2 – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa