Aktualności

Pakiet RTS do rozporządzenia MiCA

Pakiet RTS do rozporządzenia MiCA

W połowie czerwca Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował zestaw standardów technicznych i wytycznych w ramach MiCAR, koncentrując się na kwestiach ostrożnościowych, takich jak fundusze własne, wymogi płynnościowe i plany naprawcze.

Czym jest pakiet RTS?

Pakiet obejmuje końcowe projekty regulacyjnych standardów technicznych (RTS) odnoszących się do:

 • dostosowania wymogów w zakresie funduszy własnych i minimalnych cech programów testów warunków skrajnych emitentów tokenów powiązanych z aktywami (ART) i tokenów pieniądza elektronicznego (EMT) podlegających takim wymogom,
 • procedurę i ramy czasowe dla emitenta w celu dostosowania kwoty funduszy własnych do 3% średniej kwoty rezerwy aktywów, gdy dany emitent emituje instrumenty ART lub EMT sklasyfikowane jako "znaczące",
 • wymogi dotyczące płynności rezerwy aktywów,
 • instrumenty finansowe o wysokiej płynności,
 • minimalna treść polityki i procedur zarządzania płynnością.

Oprócz projektów RTS, EBA opublikował wytyczne dotyczące planów naprawczych, określające format i treść planu naprawczego, który emitenci muszą opracować i utrzymywać. 

Rzut oka na regulacyjne standardy techniczne

Emitenci znaczących tokenów odnoszących się do aktywów (ART) i tokenów pieniądza elektronicznego (EMT) będą zobowiązani do ustanowienia kompleksowych zasad zarządzania płynnością.

Powinni oni wdrożyć strategie zarządzania ryzykiem płynności, obejmujące identyfikację, pomiar I raportowanie takiego ryzyka. Strategie te powinny obejmować:

 • ramy zarządzania ryzykiem,
 • plan zarządzania aktywami rezerwowymi,
 • plan awaryjny płynności oraz
 • protokoły testów warunków skrajnych.

Zasady muszą być odrębne dla każdego ART i EMT, aby zapewnić oddzielenie od innych działań emitenta, odnosząc się do konkretnych ryzyk i zapewniając zgodność.

Oddzielne RTS są przygotowywane w odniesieniu do testów warunków skrajnych dla emitentów ART. Standardy te określają:

 • kryteria oceny "wyższego stopnia ryzyka",
 • procedurę określania przez właściwe organy okresu uznawanego za odpowiedni dla emitentów na zwiększenie kwoty funduszy własnych do poziomu wyższych wymogów w zakresie funduszy własnych oraz środków, jakie należy podjąć w celu zapewnienia terminowego spełnienia tych wymogów, oraz
 • minimalny zestaw wymogów dla emitentów w zakresie projektowania i wdrażania ich programów testów warunków skrajnych.

Emitenci muszą zwiększyć swoje fundusze własne do 3% średnich aktywów rezerwowych, gdy ich tokeny zostaną sklasyfikowane jako znaczące. Emitenci tokenów powiązanych z aktywami (ART) i tokenów pieniądza elektronicznego (EMT) muszą utrzymywać wystarczające fundusze własne, aby zapewnić stabilność finansową.

W przypadku znaczących tokenów wymagane fundusze własne są wyższe i wynoszą 3% średnich aktywów rezerwowych, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom dla stabilności finansowej i polityki pieniężnej.

Jaka jest rola RTS?

Regulacyjne Standardy Techniczne (RTS) w prawie Unii Europejskiej to prawnie wiążące przepisy techniczne opracowane przez EUNB w celu zapewnienia spójnej harmonizacji i stosowania prawodawstwa UE we wszystkich państwach członkowskich.

Zapewniają one szczegółowe przepisy i ramy dla określonych obszarów w ramach szerszych mandatów legislacyjnych, zapewniając jasność, jednolitość i stabilność w sektorach finansowych i innych sektorach regulowanych.Alicja Mruczkiewicz

Prawnik

Alicja Mruczkiewicz

Adwokat

Alicja Mruczkiewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa