Aktualności

Planowane zmiany w postępowaniu rozwodowym

Na etapie opiniowania jest obecnie przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw przewidujący modyfikacje m.in. w kwestii rozwodów i separacji.

Projekt zakłada wprowadzenie rodzinnych postępowań informacyjnych, których celem będzie przede wszystkim doprowadzenie do pojednania małżonków, a w braku takiej możliwości doprowadzenie do zgodnego ustalenia przez małżonków sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi, a także kwestii dotyczących ponoszenia kosztów ich utrzymania i wychowania. Przedmiotem porozumienia będą mogły być również kwestie majątkowe, rozstrzygane w postępowaniu o rozwód / separację.

Poprzedzające rozwód lub separację rodzinne postępowania informacyjne będą obligatoryjne w sytuacji, gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, za wyjątkiem sytuacji, w których jednemu z małżonków przedstawiono zarzut lub został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka.

Do pozwu o rozwód lub separację będzie trzeba dołączyć dowód umorzenia rodzinnego postępowania informacyjnego, bowiem w przeciwnym wypadku sąd potraktuje takowy pozew jako wniosek o wszczęcie postępowania informacyjnego. Rodzinne postępowania informacyjne prowadzone będą przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód / separację (sąd okręgowy) i będą trwały miesiąc, z możliwością przedłużenia za zgodą stron o nie więcej niż 6 miesięcy.Martyna Dudkowiak

Prawnik

Martyna Dudkowiak

Adwokat

Martyna Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa