Aktualności

Planowane zmiany w prawie spadkowym

Planowane zmiany w prawie spadkowym

Przyczyny zmian

Projekt nowelizacji ma na celu wprowadzenie zmian dotyczących zabezpieczenia praw spadkobierców małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie. Celem ustawodawcy, co wynika z projektu ustawy, było przede wszystkim uproszczenie postępowania spadkowego. Na skutek zmian osoby „uporczywie uchylające się” od wykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy oraz od obowiązku pieczy nad spadkodawcą będą mogły zostać uznane za „niegodne dziedziczenia” .

Propozycje głównych zmian

Krąg spadkobierców na podstawie planowanej nowelizacji zostanie zawężony. Będą wchodzić w jego skład – w ramach tzw. trzeciej grupy spadkowej – dziadkowie i rodzeństwo spadkodawcy oraz ich zstępni. Dalsi krewni będą wyłączeni od dziedziczenia.

Nowelizacja przewiduje także zmiany dotyczące terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Ma to na celu ochronę małoletnich spadkobierców. Jeżeli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymagać będzie zezwolenia sądu opiekuńczego, bieg 6 miesięcznego terminu na złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma ulec zawieszeniu na czas trwania postępowania.

Zgodnie z nowelizacją zmieni się także właściwość sądów, które przyjmować będą oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich, z sądu opiekuńczego na sąd spadku.

Jeśli chodzi o zachowek, to zmiany mają polegać na tym, że sąd będzie mógł rozłożyć zasądzony zachowek na raty, a nawet obniżyć jego wysokość w uzasadnionej sytuacji.

Planowane zmiany mają wejść w życie co do zasady w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, poza pewnymi wyjątkami, gdzie ustawodawca przewidział dłuższy termin na wejście w życie zmian – 12 miesięcy.

Wszelkie informacje dotyczące opisanych wyżej zagadnień wyjaśnią nasi prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym.Marta Oleśkowska

Prawnik

Marta Oleśkowska

Adwokat, Counsel

Marta Oleśkowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa