Aktualności

Podatki: Dokumentowanie faktur korygujących po zmianach z pakietu SLIM VAT

Podatki: Dokumentowanie faktur korygujących po zmianach z pakietu SLIM VAT

W poprzednim stanie prawnym prawo do obniżenia podstawy opodatkowania przysługiwało pod warunkiem posiadania przez niego potwierdzenia odbioru takiej faktury prze kontrahenta. Od stycznia tego roku zasady uległy diametralnym zmianom. Otóż, obecnie obniżenia podstawy opodatkowania można dokonać, gdy posiada się stosowną dokumentację, z  której wynika że sprzedawca uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania, warunki te zostały spełnione, a faktura jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Należy już tutaj zwrócić uwagę na to, że muszą być spełnione łącznie wszystkie wyżej wymienione warunki.  Problematyczne może być wskazanie, co należy rozumieć przez „uzgodnienie”. W uzasadnieniu do ustawy, a także w projekcie Objaśnień MF dot. SLIM VAT wskazuje się szeroki wachlarz przykładów. Mogą to być: dokumenty handlowe, dowody zapłaty, kompensaty, regulaminy, umowy, aneksy do umów itp.

Analogiczne zasady stosuje się do faktur „in plus”. Z tymże, jeśli faktura była wystawiona w wyniku błędu, to obowiązek podatkowy dla faktury korygującej powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego z faktury pierwotnej.

Ustawodawca przewidział również, że na podstawie przepisów przejściowych kontrahenci poprzez umowę mogą umówić się na stosowanie dotychczasowych zasad (tj. obowiązujących do 31.12.2020) do 31.12.2021 roku.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa