Aktualności

Podatki: Estoński CIT: Kto może skorzystać

Podatki: Estoński CIT: Kto może skorzystać

Z estońskiego CIT-u mogą skorzystać podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki: łączne przychody nie przekraczają kwoty 100 000,00 zł z VAT, mniej niż 50% tych przychodów pochodzi z „przychodów pasywnych”, podatnik musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 pracowników lub ponosić miesięczne wydatki na umowy inne niż umowa o pracę dla co najmniej 3 osób fizycznych koszty w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Ani pracownicy ani osoby współpracujące nie mogą być udziałowcami ani akcjonariuszami. Podatnik musi prowadzić działalność w formie spółki z o.o. lub SA. Udziałowcami mogą być osoby fizyczne, które nie posiadają w praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub jako beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Sama spółka również nie może być udziałowcem/ akcjonariuszem  w innej spółce ani posiadać praw majątkowych związanych z fundacją, trustem itp. Spółka nie może prowadzić księgowości zgodnie z MSR-ami i, oczywiście złożyć oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Inne regulacje przewidziane są dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność. Następnie podatnik, który zdecydował się na tę formę opodatkowania zobowiązany jest do ponoszenia nakładów inwestycyjnych w wysokości 15% nie mniej niż 20 000,00 zł w okresie dwóch następujących po sobie okresów sprawozdawczych lub 33% nie mniej niż 50 000,00 zł w okresie 4 letnim. Ustawodawca nakłada dodatkowe obowiązki co do rodzajów inwestycji. Alternatywnie, spółka może w odpowiedni sposób zwiększać zatrudnienie. Tutaj znów przewidziane są łagodniejsze regulacje dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność. W przypadku niespełnienia wymogów inwestycyjnych, Spółka z końcem okresu sprawozdawczego (2 lub 4 letniego) traci prawo do rozliczenia się w formie estońskiego CIT-u.

Niniejsze regulacje mają więc charakter ściśle proinwestycyjny. W kolejnych newsach będą przedstawione kolejne korzyści i niebezpieczeństwa związane z estońskim CIT-em (podstawa opodatkowania, stawki, opodatkowanie dywidend).Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa