Aktualności

Podatki: Korekta cen transferowych bez VAT

Podatki: Korekta cen transferowych bez VAT

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która obowiązuje od 2019 z możliwością stosowania tych przepisów już za rok 2018 wprowadza regulacje w zakresie korekty cen transferowych, w postaci zmiany uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów, jeżeli spełnione są dodatkowe, ustawowe wymagania. Nie rozstrzygnięta była jednakże, jak traktować taką korektę na gruncie podatku VAT. Jednakże, interpretacje indywidualne potwierdziły sugestie wnioskodawców, że takie korekty pozostają poza podatkiem VAT. I tak w następujących interpretacjach indywidualnych:

  • z 8 maja 2020 r, 0112-KDIL1-2.4012.61.2020.2.AW organ stwierdził, że Dodatkowo należy zauważyć, że w przedstawionym stanie faktycznym (przyszłym) korekta cen transferowych nie będzie wiązała się również z jakąkolwiek czynnością wzajemną (np. działaniem/zaniechaniem) ze strony podmiotów powiązanych, czy też Spółki. Korekty te wynikać będą wyłącznie z regulacji dotyczących cen transferowych, jak również przyjętej przez spółki Grupy polityki cen transferowych, i służyć będą konieczności zapewnienia podmiotom powiązanym stabilnego poziomu zysku i zgodności rozliczeń spółek Grupy z zasadą ceny rynkowej (ang. the amns length principle). Tym samym, kwot wyrównania wynikających z korekt opisanych we wniosku nie można traktować jako odpłatności (tj. wynagrodzenia) za świadczenie usług w rozumieniu Ustawy VAT.
  • z 11 września 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.467.2018.1.KM, w której potwierdzono, że "w związku z otrzymaniem/zapłatą kwot wynikających z TP Adjustment Spółka nie jest zobowiązana do dokonania korekt faktur wystawionych na rzecz Y, w szczególności z tytułu sprzedaży Produktów. Tym samym kwota TP Adjustment może zostać przez Spółkę lub Y udokumentowana jakimkolwiek innym dokumentem pozostającym poza zakresem regulacji ustawy o VAT;
  • z 23 października 2018 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.659.2018.1.RD, w której potwierdzono, że rozliczenie polegające na wyrównaniu zakładanego poziomu dochodowości Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży towarów nabytych od Kontrahenta, dokonywane w oparciu o dokument korygujący, pozostaje poza zakresem przepisów Ustawy o VAT;
  • z 6 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.635.2018.2.JK, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że "czynność polegająca na przekazaniu przez Spółkę Dystrybutorowi bądź na otrzymaniu przez Spółkę od Dystrybutora kwoty pieniężnej stanowiącej płatność wyrównawczą do ustalonego poziomu rynkowego w wyniku korekty dochodowości nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT i nie będzie mieć wpływu na rozliczenia VAT Spółki. (...) Ponadto czynność polegająca na przekazaniu przez Spółkę Usługodawcy bądź otrzymaniu przez Spółkę od Usługodawcy kwoty pieniężnej stanowiącej płatność wyrównawczą do ustalonego poziomu rynkowego w wyniku korekty dochodowości nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT i nie będzie mieć wpływu na rozliczenia VAT Spółki";
  •  z 2 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP4.4012.25.2019.2.AS, w której potwierdzono, "że kwota wypłacana przez Producenta tytułem wyrównania rentowności nie wiąże się z żadnymi konkretnymi świadczeniami ze strony Dystrybutora. (...) kwota otrzymywana przez Dystrybutora od Producenta tytułem wyrównania rentowności nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od VAT i nie stanowi wynagrodzenia za czynności podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 8 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, ponieważ rozliczenie pomiędzy Stronami, tytułem wyrównania rentowności stanowi czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania VAT, tym samym stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy, brak jest podstaw do wystawienia faktury dokumentującej to zdarzenie".


Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa