Aktualności

Podatki: Podatek CIT dla spółek jawnych i komandytowych

Podatki: Podatek CIT dla spółek jawnych i komandytowych

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się w ostatnim czasie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r7485887,Projekt-ustawy-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o-p.html

Jak wynika z przedstawionych założeń, celem zmian jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Projekt zakłada objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT spółek komandytowych oraz spółek jawnych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zmiana nie dotyczy jednak wszystkich spółek jawnych, lecz tylko tych, których „podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym”.

W ramach wprowadzanych zmian zakresie ustawy o CIT do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należy również m.in.:

  1. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT;
  2. dostosowanie krajowych regulacji dotyczących źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI;
  3. przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
  4. rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”, oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (ceny transferowe).

W ramach zmian wprowadzanych zakresie ustawy PIT, nowelizacja tej ustawy wprowadza rozwiązania polegające również m.in. na:

  1. likwidacji ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulga abolicyjna),
  2. wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków – analogicznie jak w ustawie CIT.


Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa