Aktualności

Podatki: Postępowania i kontrole skarbowe a COViD-19

Podatki: Postępowania i kontrole skarbowe a COViD-19

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w:  postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,  postępowaniach egzekucyjnych,  postępowaniach karnych,  postępowaniach karnych skarbowych,  postępowaniach w sprawach o wykroczenia,  postępowaniach administracyjnych,  postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,  kontrolach celno-skarbowych,  postępowaniach w sprawach wynikających z ustawy o grach hazardowych,  innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw -  nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na ten okres.

Jednakże, pomimo zawieszenia postępowania/ kontroli kontrolowany i ich kontrahent są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli:

  • wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego,
  • niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną,

W okresie zawieszenia postępowania / kontroli nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych. Czynności dokonane w okresie zawieszenia są skuteczne.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa