Aktualności

Podatki: Projekt nowelizacji ustawy o CIT

Podatki: Projekt nowelizacji ustawy o CIT

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”). Zakładane zmiany obejmują:

  • rozwój alternatywnego systemu opodatkowania - ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne;  rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego; uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania,
  • wprowadzenie reżimu holdingowego, który opierać się będzie na zwolnieniu z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych oraz pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych. Oczekiwanym efektem wprowadzenia projektowanych rozwiązań jest stworzenie w Polsce reżimu podatkowego atrakcyjnego dla lokowania spółek holdingowych.
  • uproszczenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych,
  • uproszczenie zasad podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, nowe zwolnienia dokumentacyjne, wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych, zmiana sankcji z kodeksu karnego skarbowego,
  • modernizację przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku; rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania - tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła). 

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd przypada na III kwartał 2021 roku.Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa