Aktualności

Podatki: Stawka VAT przy wynajmie mieszkania na cele mieszkaniowe w sytuacji

Podatki: Stawka VAT przy wynajmie mieszkania na cele mieszkaniowe w sytuacji

8 października 2021 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2021 w przedmiocie opodatkowania VAT wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe, w sytuacji, gdy nieruchomości jest wynajmowana przez jej właściciela podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, który z kolei wynajmuje tę nieruchomość innym podmiotom (na cele mieszkaniowe lub inne cele).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 43 ust. 1 pkt 36 Ustawy o VAT, zwolnione z opodatkowania VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu.

Minister Finansów w wydanej interpretacji odniósł się do kwestii, czy podmiot niebędący bezpośrednim korzystającym z usługi najmu nieruchomości mieszkalnej na cele mieszkaniowe, w szczególności w sytuacjach opisanych powyżej, może zastosować zwolnienie, czy też musi zastosować stawkę VAT 23%.

W interpretacji ogólnej uznano, że zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 36 Ustawy o VAT nie ma zastosowania w opisanej wyżej sytuacji. Warunek przewidziany w tym przepisie spełniony jest bowiem dopiero w momencie wynajęcia nieruchomości osobie fizycznej na cele mieszkaniowe. Tak więc podmiot pośredniczący w wynajmie nie może korzystać z przedmiotowego zwolnienia.

Stanowisko to odbiega od dotychczasowych interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Praktyka korzystania ze zwolnienia będzie musiała więc ulec zmianie.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa