Aktualności

Podatki: Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

Podatki: Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

Znamy już maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku górne stawki rocznego podatku od nieruchomości w przyszłym roku wynosić będą:

 1. Grunty:
 1. 0,99 zł za m2 powierzchni gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. 4,99 zł za 1 ha powierzchni gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
 3. 0,52 zł za 1m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 4. 3,28 zł za 1m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 1. Budynki:
 1. 0,85 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
 2. 24,84 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. 11,62 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ,
 4. 5,06 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
 5. 8,37 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami górne granice stawek podatku od gruntów oraz budynków obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast konkretne stawki obowiązujące na terenie danej gminy ustala rada gminy w drodze uchwały.

Nie ulegają zmianom natomiast zasady opodatkowania budowli, które są opodatkowane podatkiem w maksymalnej wysokości 2% ich wartości początkowej stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji (z pewnymi wyjątkami).

Z pewnością wiele gmin w Polsce skorzysta z możliwości podwyżki stawek podatku w celu poprawy sytuacji ich finansów
i zwiększenia dochodów do budżetu uszczuplonych w związku z epidemią COVID-19. Z drugiej strony spodziewane podwyżki najbardziej uderzą we właścicieli budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej, a także w najemców powierzchni komercyjnych czy magazynowych na umowach typu triple-net, którzy będą zobowiązani do pokrycia podwyższonych stawek podatku w ramach opłat eksploatacyjnych.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa