Aktualności

Podatki: Zmiany w PIT w związku z COVID-19

Podatki: Zmiany w PIT w związku z COVID-19

Ustawa wprowadza następujące zmiany:

 • Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (czynnego żalu). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.
 • Pod pewnymi warunkami i ograniczeniami podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego obniżenia wysokości straty z 2020 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej o dochód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Obniżenie dokonywane będzie dopiero poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r.
 • Zwiększono limity kwot wolnych od PIT dla następujących przysporzeń:
  • inne zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł
  • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: z tzw. innych źródeł do 10 000 zł
  • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o którym mowa w ZFŚS do kwoty 2000 zł
  • dopłaty do wypoczynku itp. dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.  finansowane z tzw. innych źródeł do kwoty 3000 zł 
  • wolne od PIT są także: świadczenia postojowe, świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19.
 • Od podstawy opodatkowania, w tym obliczania zaliczki można będzie odliczyć wcześniej nieodliczone na zasadach ogólnych darowizny dokonane od 1.01.2020 do 30.09.2020 dla podmiotów leczniczych, AMR, CBRS-P. Warunkiem jest cel, jakim jest przeciwdziałanie COVID-19 itp. Przepisy wskazują kwoty do odliczenia. Z odliczenia mogą również skorzystać podatnicy podatku liniowego (19%)
 • Płatnicy, którzy ponieśli negatywne skutki COVID-19 mogą do 1.06.2020 uiścić zaliczki na PIT ze stosunku służbowego itp. z miesięcy marzec i kwiecień 2020
 • Pod pewnymi warunkami podatnicy podatku od środka trwałego będącego budynkiem mogą zapłacić zaliczki za marzec, kwiecień, maj 2020 do 20 lipca 2020
 • Po spełnieniu odpowiednich kryteriów ekonomicznych, dłużnicy o których mowa w uldze za złe długi nie są zobowiązani do zwiększania dochodu po upływie 90 dni
 • Mali podatnicy mogą zrezygnować ze stosowania zaliczek na PIT/CIT w formie uproszczonej
 • Można dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.  Taka amortyzacja nie jest liczona do limitu amortyzacji jednorazowej, o której mowa w art. 22k ustawy o PIT/ art.16k ustawy o CIT (równowartość 50.000 euro)
 • Koszty kwalifikowane na działalność B+R związaną z COVID-19 można odliczać już zapłacie zaliczki
 • IP Box związany z COVID-19 można stosować w trakcie roku podatkowego
 • Dla podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy przedłużony został termin do złożenia informacji o cenach transferowych do 30.09.2020


Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa