Aktualności

Podatki: Zmiany w terminach w sprawach podatkowych a COVID-19

Podatki: Zmiany w terminach w sprawach podatkowych a COVID-19

Poniżej opisane są wybrane „nowe” terminy w sprawach podatkowych w zw. z pandemią COBVID-19

Bieg terminu:

  • na milczące załatwienie sprawy,
  • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
  • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej wynikającej z Ordynacji podatkowej
  • nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Bezczynność organu

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

  • przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się;
  • organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w ww. okresie nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na tern okres

Biała Lista VAT

W okresie obowiązywania stany epidemicznego lub epidemii w zw. z COVID-19 termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza Białej Listy ulega wydłużeniu z 3 do 14 dni.

Interpretacje indywidualne

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej przez KIS ulega wydłużeniu o 6 miesiące (tj. do 6 miesięcy) w czasie istnienia stanu epidemii lub stanu epidemicznego w związku z COVID-19

MDR

Terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od 31.03.2020 do 30.06.2020, czyli biegną dalej od 1.07.2020

ORD-U i IFT

Przedłuża się termin na sporządzenie ORD-U i IFT do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane. Przedłużenie to stosuje się stosuje się do terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca 2020r. do dnia 31maja 2020.

CIT-8 dla organizacji pozarządowych

Do 31 maja 2020 został przedłużony termin na składanie deklaracji CIT-8 dla podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione przedmiotowo z opodatkowania lub których co najmniej 80% przychodów to przychody z działalności pożytku publicznego.  Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa