Aktualności

Polisolokaty - odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

13.01.2016

Co to jest polisolokata ?

Szybko rozwijający się rynek finansowy oferuje konsumentom wiele nowych produktów, które mają przyczynić się do ochrony kapitału lub do jego pomnożenia. W ostatnich latach upowszechniło się zawieranie umów indywidualnego (bądź grupowego) ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli tzw. polisolokaty.

Polisolokaty to produkty o charakterze hybrydowym: łączą w sobie cechy tradycyjnej lokaty, ubezpieczenia na życie oraz ryzykownej inwestycji. Klient regularnie (przez kilka a nawet kilkanaście lat) uiszcza składkę, której znaczna część trafia do funduszy kapitałowych, a pozostała zapewnia ochronę ubezpieczeniową. Nierzadko zdarza się, że klienci – ze względu na bardzo długi okres trwania umowy – chcą ją rozwiązać przed terminem i odzyskać środki zgromadzone na swoim koncie. Okazuje się jednak, że w wyniku zastosowania tzw. opłat likwidacyjnych, zostanie im zwrócony jedynie ułamek zgromadzonej kwoty.

Czy wysokie opłaty likwidacyjne są dopuszczalne ?

Dopuszczalność stosowania przez banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe opłat likwidacyjnych była wielokrotnie przedmiotem procesów wytoczonych przez ich klientów, a także przedmiotem postępowań toczących się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W decyzjach wydanych przez Prezesa Urzędu stwierdzono m.in. że opłaty likwidacyjne godzą „w równowagę kontraktową i zasadę równorzędności stron” przez co naruszają dobre obyczaje, a to
z kolei „pozwala je zakwalifikować jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów”.

Kancelaria świadczy w pomoc prawną w następującym zakresie:
- analiza ofert banku bądź towarzystwa ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy,
- renegocjacja warunków zawartej umowy,
- negocjacje dotyczące rozwiązania umowy,
- dochodzenie przez sądem rozwiązania (/unieważnienia) umowy i odzyskania zgromadzonych środków. 

Zachęcamy do kontaktu: info@dudkowiak.com